Πανεπιστημιο Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (17-5-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (17-5-2024)

Ο Πρύτανης

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Προσκαλούμε

τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ορισθούν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν.4795/2021 (Α΄ 62),με θητεία τριών (3) ετών, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα κατωτέρω προβλεπόμενα:

 1. Αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου
  Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  (α) Εγγυάται την ανεξαρτησία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου διασφαλίζοντας τη λειτουργική σχέση αναφοράς μεταξύ της ΜΕΕ και του Πρύτανη, για θέματα Εσωτερικού Ελέγχου,
  (β) Παρακολουθεί τις εργασίες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σε θέματα εσωτερικού ελέγχου μέσω της υποβολής σε αυτήν, του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών και της Ετήσιας Έκθεσης της Μονάδας,
  (γ) Παρέχει συμβουλές για κάθε ζήτημα που αφορά την αποστολή και τα καθήκοντα της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου για τον Εσωτερικό Έλεγχο διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητά της και την ποιότητα του έργου της,
  (δ) Παρακολουθεί την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων και διασφαλίζει ότι οι συστάσεις της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου λαμβάνονται δεόντως υπόψη.
  Με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου μπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρμοδιότητές της.
  Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Οργανισμού του Π.Δ.Μ. και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.
 2. Λειτουργία Επιτροπής Ελέγχου
  Η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου ρυθμίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας που εγκρίνεται από τον Πρύτανη. Η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνει υπόψη τα Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, το Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής C.O.S.O. (Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission) και τις βέλτιστες πρακτικές, που διαμορφώνονται από φορείς, όπως η Επιτροπή C.O.S.O. και το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Ι.Ε.Ε.).
 3. Θητεία και αμοιβή μελών Επιτροπής Ελέγχου
  Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται για τρία (3) έτη με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης και δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ζητήματα αμοιβής των μελών της Επιτροπής ελέγχου ρυθμίζονται από τις γενικές διατάξεις του άρθρου 21 του ν.4354/2015 (Α΄176) περί συλλογικών οργάνων.
 4. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου – Ιδιότητες μελών
  Η Επιτροπή Ελέγχου είναι τριμελής και τα μέλη της πρέπει να προέρχονται από άλλους φορείς του άρθρου 2 του ν.4795/2021 (Α΄62) και δεν μπορούν να έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ενώ ένα (1) τουλάχιστον, εξ αυτών πρέπει να διαθέτει, κατ΄ ελάχιστον διετή (2) ελεγκτική εμπειρία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
  Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου μπορεί να έχουν οποιαδήποτε από τις παρακάτω ιδιότητες:
  (α) Μέλος Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι.
  (β) Προϊστάμενος, τουλάχιστον επιπέδου Διεύθυνσης, κεντρικής ή περιφερειακής υπηρεσίας Υπουργείου ή Ανεξάρτητης Αρχής, που δεν εμπίπτει στους φορείς του άρθρου 22 του ν.4795/2021 (Α΄62).
  (γ) Προϊστάμενος, τουλάχιστον επιπέδου Διεύθυνσης, Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ ή β΄ βαθμού.

 Ο Πρύτανης

 

 

Θεόδωρος Θεοδουλίδης

 

Διαβάστε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (17-4-2024) (ΑΔΑ: 96ΖΤ469Β7Κ-ΧΞΞ)

 

Για την Π. Δ. Μ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (17-5-2024)