Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (28-6-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (28-6-2024), (κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 8 του ν.4795/2021 (Α΄62))

Ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΚΑΛEI

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν.4795/2021 (Α΄ 62) και της υπ΄ αριθμ. ΓΓΑΔΔΤ 742/28-12-2022 (Β΄ 6918) Κ.Υ.Α., να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα κατωτέρω προβλεπόμενα:

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο συστήνεται τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, τα μέλη της οποίας προέρχονται από άλλους φορείς του άρθρου 2, του ν.4795/2021 και δεν μπορούν να έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με το ΕΜΠ.

2. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου μπορεί να έχουν οποιαδήποτε από τις παρακάτω ιδιότητες:

(α) Μέλος Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι.,

(β) Προϊστάμενος τουλάχιστον επιπέδου Διεύθυνσης κεντρικής ή περιφερειακής υπηρεσίας Υπουργείου ή Ανεξάρτητης Αρχής, που δεν εμπίπτει στους φορείς του άρθρου 22 του
ν. 4795/2021,

(γ) Προϊστάμενος τουλάχιστον επιπέδου Διεύθυνσης Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ ή Β΄ βαθμού.

Για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου απαιτείται ένα (1) τουλάχιστον μέλος να διαθέτει κατ΄ ελάχιστον διετή ελεγκτική εμπειρία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

 

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (28-6-2024), με ΑΔΑ: 6ΨΜΟ46ΨΖΣ4-294

Για την Π.Δ.Μ.