Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο (Ε.Κ.Π.Α.) (20-6-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο (Ε.Κ.Π.Α.) (20-6-2024), (κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 8 του ν.4795/2021 (Α΄62)

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΚΑΛEI

τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο (Ε.Κ.Π.Α.), κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν.4795/2021 (Α΄ 62) και της υπ΄ αριθμ. ΓΓΑΔΔΤ 742/28-12-2022 (Β΄ 6918) Κ.Υ.Α., να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα κατωτέρω προβλεπόμενα:

1. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου

Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο συστήνεται τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, τα μέλη της οποίας προέρχονται από άλλους φορείς του άρθρου 2, του ν.4795/2021 και δεν μπορούν να έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με το Ε.Κ.Π.Α.

2. Ιδιότητες μελών της Επιτροπής Ελέγχου

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου μπορεί να έχουν οποιαδήποτε από τις παρακάτω ιδιότητες:

α. Μέλος Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι.,

β. Προϊστάμενος τουλάχιστον επιπέδου Διεύθυνσης κεντρικής ή περιφερειακής υπηρεσίας Υπουργείου ή Ανεξάρτητης Αρχής, που δεν εμπίπτει στους φορείς του άρθρου 22 του ν.4795/2021,

γ. Προϊστάμενος τουλάχιστον επιπέδου Διεύθυνσης Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ ή β΄ βαθμού.

Για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου απαιτείται ένα (1) τουλάχιστον μέλος να διαθέτει κατ΄ ελάχιστον διετή ελεγκτική εμπειρία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

 

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο (Ε.Κ.Π.Α.) (20-6-2024), με ΑΔΑ: ΨΑ1546ΨΖ2Ν-2ΘΑ

Για την Π.Δ.Μ.