Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύσταση και στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής (10-10-2023)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύσταση και στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής (10-10-2023)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύσταση και στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής (10-10-2023)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σκοπός της παρούσης είναι η προσέλκυση υποψηφίων που υπηρετούν στους φορείς του αρ. 2 του Ν. 4795/2021 και δεν έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με τους φορείς αρμοδιότητας 1ης ΥΠΕ Αττικής (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Κεντρική Υπηρεσία), όπως λάβουν μέρος στη διαδικασία στελέχωσης τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Κεντρικής Υπηρεσίας 1ης ΥΠΕ Αττικής.

1. Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης

(Ιδιότητες μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατ’ αρ. 3 της ΓΓΑΔΔΤ 743/30-12-2022 (ΦΕΚ6918/τ.Β’/30-12-2022) ΚΥΑ)

Τα υποψήφια στελέχη μπορούν να έχουν οποιαδήποτε από τις παρακάτω ιδιότητες:

α) Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.,
β) Προϊστάμενος τουλάχιστον επιπέδου Διεύθυνσης της οικείας Περιφέρειας,
γ) Προϊστάμενος τουλάχιστον επιπέδου Διεύθυνσης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
δ) Προϊστάμενος τουλάχιστον επιπέδου Διεύθυνσης, κεντρικής ή περιφερειακής υπηρεσίας Υπουργείου ή Ανεξάρτητης Αρχής (που δεν εμπίπτει στους φορείς του άρθρου 22 του ν. 4795/2021),

Για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου απαιτείται ένα (1) τουλάχιστον μέλος να διαθέτει κατ’ ελάχιστον διετή ελεγκτική εμπειρία στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

2. Συνεκτιμώμενα Προσόντα και Κωλύματα

Για την επιλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου συνεκτιμώνται:

(α) Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ελεγκτικής κατεύθυνσης, ή Πιστοποιητικού Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημοσίου Τομέα (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή επαγγελματικής πιστοποίησης ή διαπίστευσης, όπως CIA – Certified Internal Auditor ή CFE – Certified Fraud Examiner ή CGAP – Certified Government Auditing Professional, ή CCSA – Certified in Control Self – Assessment, ή CRMA – Certification in Risk Management Assurance, ή CFSA – Certified Financial Services Auditor ή QIAL – Qualified in Internal Audit Leadership, ή BEAC – Certifications for Environmental, Health and Safety Auditors ή πιστοποίησης ορκωτού ελεγκτή (ΑCCA, ΙΕΣΟΕΛ)

(β) Προϋπηρεσία ή εμπειρία στην παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

! ΠΡΟΣΟΧΗ: Από τη διαδικασία επιλογής αποκλείονται πρόσωπα:

i. κατά των οποίων εκκρεμεί ποινική δίωξη για οποιοδήποτε κακούργημα, καθώς και οποιαδήποτε ποινική δίωξη για τα εγκλήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικών, απιστίας, απιστίας κατά του νομικού προσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δωροδοκίας, παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, παράβασης καθήκοντος, δυσφήμησης, συκοφαντικής δυσφήμησης, ψευδούς βεβαίωσης, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, ψευδούς καταμήνυσης, υπεξαγωγής εγγράφων, για οποιοδήποτε έγκλημα σχετικά με την υπηρεσία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας – αξιοπρέπειας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας και τυχερών παιχνιδιών ή

ii. τα οποία έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για κάποιο από τα εγκλήματα της περ. i’ ή

iii. κατά των οποίων έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για πειθαρχικό παράπτωμα που δύναται
να επισύρει την πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης ή iv. στα οποία έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής ή

v. τα οποία τελούν σε αργία ή διαθεσιμότητα ή έχουν τεθεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντων ή

vi. τα οποία παρέχουν υπηρεσίες ή έχουν οποιαδήποτε έννομη σχέση με νομικό ή φυσικό πρόσωπο, το οποίο παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 9 και την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4795/2021, εκ των οποίων μπορεί να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων.

3. Συγκρότηση, θητεία και λειτουργία Επιτροπής Ελέγχου

Η θητεία των μελών ορίζεται για τρία (3) έτη με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης και δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της κείμενης νομοθεσίας. Σε περίπτωση παραίτησης ή αυτοδίκαιης έκπτωσης μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, λόγω συνδρομής κωλύματος της παρ. 2 του αρ. 2, μετά τη συγκρότησή της, ορίζεται νέο μέλος με την ίδια διαδικασία.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη αυτής. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής Ελέγχου ασκεί υπάλληλος της Αρχής που ορίζεται με την απόφαση συγκρότησής της. Η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου ρυθμίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας που εγκρίνεται από την Διοίκηση της 1 της ΥΠΕ Αττικής.

Η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνει υπόψη τα Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, το Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής C.O.S.O. (Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission) και τις βέλτιστες πρακτικές, που διαμορφώνονται από φορείς, όπως η Επιτροπή C.O.S.O. και το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Ι.Ε.Ε.).

4. Αμοιβή μελών Επιτροπής Ελέγχου

Ζητήματα αμοιβής των μελών της επιτροπής ελέγχου ρυθμίζονται από τις γενικές διατάξεις του άρ. 21 του Ν. 4354/2015 (Α’ 176) περί συλλογικών οργάνων.

Τα στελέχη που επιθυμούν να στελεχώσουν την Επιτροπή Ελέγχου 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής, σύμφωνα με την παρούσα, υποβάλλουν έως και την Παρασκευή 20-10-2023 στο Πρωτόκολλο 1ης ΥΠΕ Αττικής, υπόψη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ζαχάρωφ 3, ΤΚ 11521, Αθήνα), σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1 της ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ», τα κάτωθι έγγραφα.

Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Σ

 

 

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Σ  Σ Τ Α Θ Η Σ

 

Διαβάστε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύσταση και στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής (10-10-2023) (pdf)

 

Για την Π. Δ. Μ.