Προμήθεια υγρών καυσίμων - Πετρέλαιο

Προμήθεια Καυσίμων Θέρμανσης και Κίνησης Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για τα έτη 2022-2023

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Προμήθεια Καυσίμων Θέρμανσης και Κίνησης Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για τα έτη 2022-2023

Προϋπολογισμός του διαγωνισμού  χωρίς ΦΠΑ: 259.324,00 €.

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού. Ταχ.Δ/νση: Διοικητήριο-Καστοριάς 52100, Τηλέφωνο:2467350279, Εmail: t.prom@kastoria.pdm.gov.gr

2. Αριθμός Προκήρυξης: 1/2022, Αρ.Συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ: 141191

3. Επιλεγείσα διαδικασία-Κριτήριο κατακύρωσης: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

4. Είδος σύμβασης: Δημόσια σύμβαση- CPV:α) 09135100-5-Πετρέλαιο θέρμανσης β) 09134200-9-Πετρέλαιο ντίζελ και γ) 09132100-4 – Αμόλυβδη βενζίνη

5. Τίτλος-περιγραφή: Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για την κάλυψη αναγκών της ΠΕ Καστοριάς.

6. Συνολικός Προϋπολογισμός: 337.639,84 € συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης και του ΦΠΑ 24 %.

7. Διάρκειας σύμβασης: Δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης πέντε (5) μηνών.

8. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.

9. Υποβολή προσφορών: Για ένα ή και για τα δύο τμήματα της Διακήρυξης.

10. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.

11. Δικαίωμα συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις νομικών ή/και φυσικών προσώπων, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες εταιρειών ή υπό σύσταση των ανωτέρω με οποιοδήποτε συνδυασμό και εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα και δραστηριοποιούνται νομίμως επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία ή έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και έχουν την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική έδρα τους στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή δικαιούμενα συμμετοχής στο διαγωνισμό με βάση τη νομοθεσία τρίτων χωρών που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/97 καθώς και της Αυστραλίας.

12. Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών:

www.promitheus.gov.gr

13. Τόπος διάθεσης εγγράφων διαγωνισμού – υποβολής έντυπων δικαιολογητικών προσφορών: Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, Δ/νση Δ/κού Οικ/κού, Τμήμα Προμηθειών 2ος όροφος 4 και 5 γραφείο.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό: Πουρσανίδου Καλλιόπη Tηλ.: 2467350279, ΦΑΞ: 2467350353,

Πληροφορίες για τη μελέτη: κ.Σιδηροπούλου Β. και κ. Ευσταθιάδου Χ. Tηλ: 2467082004

και μέσω της ιστοσελίδας της Π.Ε.Καστοριάς https://kastoria.pdm.gov.gr.

14. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 08/02/2022 και ώρα 12,00 μ.μ.

15. Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 09/03/2022 και ώρα 23,59 μ.μ.

16. Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 15/03/2022 και ώρα 09,00 π.μ.

17. Ισχύς προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν πενήντα ημέρες (150) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

18. Εγγύηση συμμετοχής: 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την συμμετοχή στη διαδικασία.

19. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

20. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης: Η σύμβαση θα καλύπτεται από το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις Δημόσιες Συμβάσεις περί Προμηθειών.

21. Υποβολή προσφυγών-αρμόδιος φορέας για τις διαδικασίες προσφυγής: Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής είναι η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), τηλ: 2132141216, fax:2132141229, aepp@aepp-procurement.gr,

http://www.aepp-procurement.gr.

22. Γλώσσας προσφοράς: Ελληνική.

23. Η προκήρυξη εστάλη ηλεκτρονικά στις 03/02/2022 για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Προσωρινός αριθμός 2022-017779)

24. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΠΕ Καστοριάς.

Ο Περιφερειάρχης

Κασαπίδης Γεώργιος

 

Συνημμένα:

Δείτε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης για την Προμήθεια Καυσίμων Θέρμανσης και Κίνησης Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για τα έτη 2022-2023.

Δείτε εδώ ολόκληρη την Διακήρυξη.