Αρδευτικό Δίκτυο - Αγωγός

Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Σύμβασης για την «Προμήθεια εξοπλισμού εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης αρδευτικού δικτύου Βελβεντού»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Σύμβασης για την «Προμήθεια εξοπλισμού εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης αρδευτικού δικτύου Βελβεντού»

Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Σύμβασης για την «Προμήθεια εξοπλισμού εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης αρδευτικού δικτύου Βελβεντού»

με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α: 108970) με εκτιμώμενη αξία 733.500,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997769589
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης
Ταχυδρομική διεύθυνση ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ
Πόλη ΚΟΖΑΝΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός 50100
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός NUTS EL531
Τηλέφωνο 2461052687
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) h.giannopoulos@pdm.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.pdm.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στον ΟΤΑ Β’ βαθμού Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (108970).

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:

την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr και από τη διεύθυνση www.pdm.gov.gr

δ) Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr και https://www.pdm.gov.gr/categorv/information/procurements/

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωδ. ΣΑ 082/1 (Κωδικός ΟΠΣΑΑ 0022022073) και κωδικός ΣΑΕ 2021ΣΕ08210004.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου ΣΑ 082/1) ΣΑΕ 2021ΣΕ08210004

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης :

«Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού αρδευτικού δικτύου Βελβεντού» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Α.Α 2014-2020» και στη Δράση 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 908/05-03-2021 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022022073.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Συνημμένα:

Η διακήρυξη για την «Προμήθεια εξοπλισμού εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης αρδευτικού δικτύου Βελβεντού» (σε μορφή pdf)

diakyrixi-2022-108970-promitheia-exoplismoy-ardeytikoy-velventoy-pdm

Η προκήρυξη για την «Προμήθεια εξοπλισμού εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης αρδευτικού δικτύου Βελβεντού» (σε μορφή pdf)

prokiryxi-2022-108970-promitheia-exoplismoy-ardeytikoy-velventoy-pdm