Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/14-2-2022 συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/14-2-2022 συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/14-2-2022 συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης 18/22 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης  συνεδρίασης
2.
Ημερήσιας Διάταξης

Παρουσίαση μελέτης για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών πάρκων στη Δυτική Μακεδονία

19/22 Το Π.Σ. βεβαιώνει την παρουσίαση της μελέτης
3. Ημερήσιας Διάταξης

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μη πραγματοποίησης Χ.Υ.Τ. ΑΜΙΑΝΤΟΥ στην περιοχή των πρώην Μ.Α.Β.Ε.

20/22 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να μην μεταφερθεί αμίαντος και επικίνδυνα τοξικά απόβλητα από την υπόλοιπη χώρα και το εξωτερικό στη Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα στην περιοχή των MABE να επιτρέπεται η ενταφίαση μόνο των αποβλήτων της αποκατάστασης.  
4. Ημερήσιας Διάταξης

2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (2η/2022).

21/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη 2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (2η/2022).
5. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ανοίγματος Λογαριασμού

22/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το άνοιγμα λογαριασμού.
6. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Επιχορήγησης του Πυροσβεστικού Σώματος Π.Ε. Φλώρινας.

23/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την Επιχορήγηση του Πυροσβεστικού Σώματος Π.Ε. Φλώρινας.
7. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση Τμημάτων Ε.Ο.3, Επ.Ο.42 και Επ.Ο.43»,Προϋπολογισμού δαπάνης  # 1.120.000,00 € #, με το Φ.Π.Α. 

24/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου.
8. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση Οδού Περιφερειακός Μελίτης – Τ.Κ. Σκοπού» Προϋπολογισμού δαπάνης  # 1.100.000,00 € #, με το Φ.Π.Α. 

25/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου.
9. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου: “Συντήρηση Τμημάτων Ε.Ο. 3, Επ.Ο. 42 και Επ.Ο. 43” 

26/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  για την εκτέλεση έργου.
10. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου: “Συντήρηση Οδού Περιφερειακός Μελίτης – Τ.Κ. Σκοπού

27/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  για την εκτέλεση έργου.
11. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου: “Αντιπλημμυρική Προστασία – Καθαρισμός Τεχνικών Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Φλώρινας – Αμυνταίου 2020“.

28/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  για την εκτέλεση έργου. 
12. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/16, για το έργο: «Εργασίες μετατροπής του κτιρίου του πρώην Ειρηνοδικείου Σερβίων σε κτίριο του Αστυνομικού Τμήματος Σερβίων» Προϋπολογισμού: 207.620,00 € (με  Φ.Π.Α.)

29/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.

 

Κοζάνη 15/2/2022

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου