Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/21-2-2022 συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/21-2-2022 συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/21-2-2022 συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης 30/22 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης  συνεδρίασης
2. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση απόφασης 142/22 (ΑΔΑ: ΨΞΜΩ7ΛΨ-ΗΦΗ) σχετικά με την σύναψη σύμβασης με τράπεζα.

31/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την σύναψη σύμβασης με τράπεζα.
3. Ημερήσιας Διάταξης

Συζήτηση για τα προβλήματα του Αγροτικού Τομέα στη Δυτική Μακεδονία.

32/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη λήψη απόφασης.
4. Ημερήσιας Διάταξης

Ενημέρωση σχετικά με το υπογεγραμμένο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Δήμου Κοζάνης, για την υλοποίηση στόχων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της Αποστολής για τις “100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030”.

33/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το υπογεγραμμένο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Δήμου Κοζάνης, για την υλοποίηση στόχων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της Αποστολής για τις “100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030”.
5. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, έτους 2022.

34/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το ετήσιο Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, έτους 2022.
6. Ημερήσιας Διάταξης

3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (3η/2022).

35/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη 3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (2η/2022).
7. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου:

“Συντήρηση Τμημάτων Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών”.

36/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου:

“Συντήρηση Τμημάτων Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών”.

8. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/16, για το έργο:

«Αποκατάσταση οδικού δικτύου στον αναδασμό Σερβίων»

Προϋπολογισμός: 50.000,00 € (με  Φ.Π.Α.).

37/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
9. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ., ΕΤΟΥΣ 2021-2022». Προϋπολογισμός: 4.000.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

38/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.

 

Κοζάνη 22/2/2022

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου