Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 28η/31-10-2023 Συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 28η/31-10-2023 Συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης 257/23 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης συνεδρίασης
2.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση 1ης Τροποποίησης σύμβασης Προμήθειας και εγκατάστασης πράσινων κέντρων δεδομένων (centers)» για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 6 (Work Package 6) στο πλαίσιο του έργου

«Computing Power Goes Green» με ακρωνύμιο «GO_GREEN».

 

258/23 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία την 1η τροποποίηση σύμβασης Προμήθειας και εγκατάστασης πράσινων κέντρων δεδομένων (centers)» για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 6 (Work Package 6) στο πλαίσιο του έργου

«Computing Power Goes Green» με ακρωνύμιο «GO_GREEN».

Κοζάνη 1/11/2023

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 28η/31-10-2023 Συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας