Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 30η/4-12-2023 Συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 30η/4-12-2023 Συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης   συνεδρίασης 273/23 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό  της προηγούμενης συνεδρίασης.
2.      Ημερήσιας Διάταξης

Υποβολή Έκθεσης Πεπραγμένων Β΄ Εξαμήνου 2022 της Οικονομικής Επιτροπής.

274/23 Το Π.Σ βεβαιώνει ότι έγινε η παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων Β΄ Εξαμήνου 2022 της Οικονομικής Επιτροπής.

Κοζάνη 5/12/2023

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 30η/4-12-2023 Συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας