Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/18-1-2024 Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/18-1-2024 Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης. 10/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης  συνεδρίασης.
2. Ημερήσιας Διάταξης

Εμπρόθεσμη Νομική Προσβολή της άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών στο ορυχείο Αμυνταίου.

11/2024 Το Π.Σ. δεν αποφάσισε την Εμπρόθεσμη Νομική Προσβολή της άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών στο ορυχείο Αμυνταίου.

 

Κοζάνη 19/1/2024

 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Νικόλαος Σαμαράς