Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/21-3-2024 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/21-3-2024 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης. 83/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης  συνεδρίασης.
2. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπων στις Επιτροπές Διαχείρισης Προγραμμάτων LEADER της Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ.

84/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπων στις Επιτροπές Διαχείρισης Προγραμμάτων LEADER της Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ.

3.

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ Α.Ο.Τ.Α.

85/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ Α.Ο.Τ.Α.
4. Ημερήσιας Διάταξης

Παρουσίαση των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Π.Σ.) και των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για τα λιγνιτικά πεδία Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου – Κλειδιού – Αχλάδας.

86/2024 Αναβολή
5.
Ημερήσιας Διάταξης

Ενημέρωση από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιο Αμανατίδη  για το θέμα των πλωτών φωτοβολταϊκών σταθμών στην περιοχή της λίμνης Πολυφύτου.

  Έγινε η σχετική ενημέρωση.

 

Κοζάνη 26/3/2024 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Νικόλαος Σαμαράς