Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/1-2-2024 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/1-2-2024 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.
Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης. 14/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης  συνεδρίασης.
2. Ημερήσιας Διάταξης

Ο Αγροτικός Τομέας της Δυτικής Μακεδονίας μπροστά σε Προκλήσεις.

15/2024 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι τάσσεται με τα συμφέροντα των πολιτών – με τα συμφέροντα των αγροτών μας προτείνοντας μια σειρά προτάσεων.

 

Κοζάνη 5/2/2024

 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Νικόλαος Σαμαράς