Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/15-1-2024 Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/15-1-2024 Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης. 3/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης  συνεδρίασης.
2. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Εξουσιοδότηση Γενικού Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών.

4/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την  εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών.
3. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης για το έργο «Συντήρηση και αποκατάσταση

κατολισθήσεων στο δρόμο Βελβεντό-Καταφύγι»,

προϋπολογισμού: 800.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

5/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
4.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων του διαγωνισμού 1/2023 μεταφοράς μαθητών της ΠΕ Καστοριάς για τα σχολικά έτη 2023-2026 και των διαπραγματεύσεων που ακολούθησαν για το σχολικό έτος 2023-2024.

6/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση των δρομολογίων του διαγωνισμού 1/2023 μεταφοράς μαθητών της ΠΕ Καστοριάς για τα σχολικά έτη 2023-2026 και των διαπραγματεύσεων που ακολούθησαν για το σχολικό έτος 2023-2024.
5. Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Εκπροσώπου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Π.Ε. Καστοριάς.

7/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Π.Ε. Καστοριάς.
6. Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη Γενική Συνέλευση της Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Δίκτυο πόλεων για την βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη» και διακριτικό τίτλο «Αγροβόϊο».

8/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη Γενική Συνέλευση της Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Δίκτυο πόλεων για την βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη» και διακριτικό τίτλο «Αγροβόϊο».
7.
Ημερήσιας Διάταξης

Εκλογή εκπροσώπων Περιφερειακών Συμβουλίων στη Γενική Συνέλευση της ΕΝ.ΠΕ.

9/2024 Το Π.Σ. εξέλεξε εκπροσώπους του για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της ΕΝ.ΠΕ.

 

Κοζάνη 17/1/2024

 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Νικόλαος Σαμαράς