Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων συνεδρίασης της Εδαφικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/12-6-2023 Συνεδρίαση της Εδαφικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/12-6-2023 Συνεδρίαση της Εδαφικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/12-6-2023 Συνεδρίαση της Εδαφικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
1ο ΘΕΜΑ Έγκριση Πρακτικού 1ης Συνεδρίασης 1/2023 Εγκρίθηκε το Πρακτικό της 1ης άτυπης συνεδρίασης της Εδαφικής Επιτροπής ΔΑΜ στην οποία έγινε γνωριμία των μελών της Επιτροπής και συζητήθηκαν οι βασικοί άξονες λειτουργίας της Επιτροπής

 

2ο ΘΕΜΑ Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Εδαφικής Επιτροπής 2/2023 Για την ομαλή λειτουργία της Περιφερειακής/Εδαφικής Επιτροπής Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Δυτικής Μακεδονίας , απαιτείται η ύπαρξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας , με τον οποίο θα ρυθμίζονται τα ζητήματα γύρω από τις αρμοδιότητες , τη σύγκλιση στις συνεδριάσεις και γενικότερα του τρόπου λειτουργίας της

 

3ο ΘΕΜΑ Επικείμενες προσκλήσεις ΔΑΜ Έγινε τοποθέτηση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ στην οποία κατέγραψε τον τρόπο λειτουργίας της Εδαφικής Επιτροπής ΔΑΜ Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα ανέφερε ότι η Εδαφική Επιτροπή θα λειτουργεί ως ένας τοπικός κόμβος ενημέρωσης και επικοινωνίας (ως ένα σημείο αναφοράς) μεταξύ της τοπικής κοινωνίας και της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι: (α) θα υποδέχεται τα αιτήματα των τοπικών αρχών- των φορέων-των πολιτών, (β) θα τα επεξεργάζεται ως προς τη σκοπιμότητα , την συμβατότητα και την επιλεξιμότητα χρηματοδότησης στο πλαίσιο του σχεδιασμού ΔΑΜ, (γ) θα τα διαβιβάζει προτεραιοποιημένα προς την Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ ,(δ) θα υποβάλλει προτάσεις βελτίωσης του αρχικού σχεδιασμού ΔΑΜ με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του».

Στην συνέχεια έκανε μια αναφορά προόδου του Προγράμματος ΔΑΜ και αναφέρθηκε στις προσκλήσεις που υποβλήθηκαν καθώς και τους δικαιούχους. Ανέφερε τέλος ότι στην ατζέντα του προγράμματος ΔΑΜ είναι η χρηματοδότηση με 200 εκ. ευρώ για μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις και υπάρχει ο σχεδιασμός για τη στήριξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με 31 εκ. ευρώ.

 

4ο ΘΕΜΑ Συζήτηση επί ένταξης έργων στα χρηματοδοτικά προγράμματα ΔΑΜ

 

3/2023 4/2023, 5/2023 6/2023 7/2023 8/2023 9/2023 Έγινε ευρεία συζήτηση για έργα όπως α) Η δημιουργία νέων Επιχειρηματικών Πάρκων στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας β) Δημιουργία  θυλάκων Καινοτομίας στις ΠΕ Φλώρινας , Καστοριάς, και Γρεβενών γ) Δημιουργία Πάρκου Ενεργειακής Αγωγής δ) Κατασκευή Εμπορευματικού Σταθμού στην ΠΕ Κοζάνης-Μαυροδένδρι ε) Πρόδρομες ενέργειες για τη δημιουργία πρότυπης δομής στήριξης της απασχόλησης στη Δυτική Μακεδονία στ)  Σχέδιο δράσης επιχειρησιακού μετασχηματισμού των μηχανουργείων του ενεργειακού άξονα της Δυτικής Μακεδονίας

Διερεύνηση προοπτικής αξιοποίησης του γύψου που παράγεται από τα συστήματα αποθείωσης των λιγνιτικών μονάδων ως πρώτη ύλη για την παραγωγή γυψοσανίδων

 

 

ΚΟΖΑΝΗ 12-6-2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ