Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/21-08-2023 Συνεδρίαση (Δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/21-08-2023 Συνεδρίαση (Δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.
Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης 198/23 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό  της προηγούμενης συνεδρίασης
2.
Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση υπαγωγής στο πρόγραμμα επιχορήγησης απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών της ΠΕ Καστοριάς.

199/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την υπαγωγή στο πρόγραμμα επιχορήγησης απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών της ΠΕ Καστοριάς.

3.

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Δημοπράτησης – Εκτέλεσης του έργου:

«Καθαρισμός Κοίτης Ρεμάτων  Τ.Κ. Σκοπιάς & Τ.Κ. Τροπαιούχου»,

Προϋπολογισμού δαπάνης  #50.000,00 €#, με το Φ.Π.Α.

200/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τον τρόπος δημοπράτησης – εκτέλεσης έργου.
4.
Προ Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου

«Βελτίωση οδού Σπήλαιο – Πορτίτσα (Τμήμα Β) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – έργα ΚΑΠ έτους 2023 της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών»

Προϋπολογισμού 400.000,00 €.

201/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης  έργου.
5.
Προ Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 102/2023 (ΑΔΑ: 67467ΛΨ-55Φ) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

202/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την

τροποποίηση της υπ’ αριθ. 102/2023 (ΑΔΑ: 67467ΛΨ-55Φ) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

6.

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και του Δήμου Σερβίων, εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο:

«Ηλεκτροφωτισμός κόμβου εισόδου οικισμού Λευκάρων  Δ. Σερβίων»

Προϋπολογισμός: 33.500,00 € με Φ.Π.Α. 

203/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την

έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και του Δήμου Σερβίων, εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο :

«Ηλεκτροφωτισμός κόμβου εισόδου οικισμού Λευκάρων  Δ. Σερβίων»

Προϋπολογισμός: 33.500,00 € με Φ.Π.Α.

7.
Ημερήσιας Διάταξης

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2024.

204/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2024.
8.
Ημερήσιας Διάταξης

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2024.

205/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2024.
9.
Ημερήσιας Διάταξης

Υποβολή συμπληρωματικής αίτησης για υπαγωγή στο Πρόγραμμα Επιχορήγησης της ΔΥΠΑ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 (Πρόσληψη προσωπικού).

206/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την

υποβολή συμπληρωματικής αίτησης για υπαγωγή στο Πρόγραμμα Επιχορήγησης της ΔΥΠΑ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 (Πρόσληψη προσωπικού).

10.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τροποποίησης σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τις υπηρεσίες Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΖΕΠ, με αύξηση συμβατικού ποσού λόγω αύξησης κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου από την  01/04/2023.

207/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση τροποποίησης σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τις υπηρεσίες Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΖΕΠ, με αύξηση συμβατικού ποσού λόγω αύξησης κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου από την  01/04/2023.
11.
Ημερήσιας Διάταξης

18η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (18η/2023).

208/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την

18η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (18η/2023).

12.
Ημερήσιας Διάταξης

19η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (19η/2023).

209/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την

19η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (19η/2023).

13.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού αντιμετώπισης απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω κήρυξης Δήμων της ΠΕ Καστοριάς σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

210/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψης προσωπικού αντιμετώπισης απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω κήρυξης Δήμων της ΠΕ Καστοριάς σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

14.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής

Μακεδονίας, του Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Τμήμα Γεωπονίας – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΠΔΜ),του Εθνικό Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) και της ΚΟΙΝΣΕΠ Τυροκόμων Δυτικής Μακεδονίας (ΚΟΙΝΣΕΠ) με τίτλο

«ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΟΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

211/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την

έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής

Μακεδονίας, του Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Τμήμα Γεωπονίας – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΠΔΜ),του Εθνικό Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) και της ΚΟΙΝΣΕΠ Τυροκόμων Δυτικής Μακεδονίας (ΚΟΙΝΣΕΠ) με τίτλο

«ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΟΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

15.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης με το Υπουργείο Πολιτισμού και τον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Παλαιοχωρίου, και τίτλο

«Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Παλαιοχωρίου».

212/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την

έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης με το Υπουργείο Πολιτισμού και τον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Παλαιοχωρίου, και τίτλο

«Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Παλαιοχωρίου».

16.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης  καθώς και ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την τριμελή επιτροπή παρακολούθησης υλοποίηση του έργου:

«Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση οδών στην Τ.Κ. Λεχόβου».

213/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης  καθώς και ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την τριμελή επιτροπή παρακολούθησης υλοποίηση του έργου:

«Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση οδών στην Τ.Κ. Λεχόβου».

17.
Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Διαχειριστικής ΒΙ.ΠΑ Καστοριάς».

214/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Διαχειριστικής ΒΙ.ΠΑ Καστοριάς».
18.
Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός  εκπροσώπου  στην  Γενική  Συνέλευση  της  Ανώνυμης   Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ».

215/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τον

ορισμό  εκπροσώπου  στην  Γενική  Συνέλευση  της  Ανώνυμης   Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ».

19.
Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε  και σε όσες Γ.Σ. λάβουν χώρα κατά το 2ο εξάμηνο του 2023.

216/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τον

ορισμό εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε  και σε όσες Γ.Σ. λάβουν χώρα κατά το 2ο εξάμηνο του 2023.

20.

Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τον ΑΣΠΗΕ περιοχής «Δούκα» Τ.Κ. Λεχόβου.

 

217/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα

1)την έκδοση  ψηφίσματος  με το οποίο  καταδικάζει οποιαδήποτε ενέργεια για σχεδιασμό/προγραμματισμό και χωροθέτηση των εν λόγω ΑΣΠΗΕ στην περιοχή «ΔΟΥΚΑΣ» της Τ.Κ. Λεχόβου  αλλά και στην ευρύτερη περιοχή (που περιλαμβάνει και περιοχές του δικτύου Natura 2000), δεδομένης της πλήρους ασυμβατότητάς τους με τους στόχους των δύο προαναφερόμενων ευρωπαϊκών έργων LIFE για την διατήρηση ενός απειλούμενου είδους,  των  άλλων ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας της περιοχής αλλά και της εν γένει μοναδικής της βιοποικιλότητας.

2. Την έγκριση  άσκησης Παρέμβασης από τη Νομική Υπηρεσία της Π.Ε. Καστοριάς κατά τη συζήτηση της Προσωρινής Διαταγής και της Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων στο Πρωτοδικείο Καστοριάς και εξουσιοδοτούμε τον κ. Μοσχάκη Βασίλειο της Νομικής Υπηρεσίας Π. Ε. Καστοριάς να παραστεί και να ασκήσει Παρέμβαση υπέρ των αιτούντων και τη νομική στήριξη του νομικού αγώνα των κατοίκων  με τη συνδρομή των Αρμόδιων Νομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας σε κάθε δικαστική και εξώδικη διαδικασία με την άσκηση Παρεμβάσεων όπου απαιτείται.

 

Κοζάνη 22/08/2023

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου