Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/19-10-2022 συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/19-10-2022 συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/19-10-2022 συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.
Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης 180/22 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης  συνεδρίασης
2.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Συζήτηση σχετικά με τις Α.Π.Ε. στην περιοχή του Βερμίου.

181/22 Το Π.Σ. αποφάσισε τη μεταφορά του θέματος στην επόμενη Συνεδρίαση με περισσότερα στοιχεία.
3.
Ημερήσιας Διάταξης

Ενημέρωση για χρηματοδότηση έργων της Π.Δ.Μ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

182/22 Το Π.Σ. ενημερώθηκε για τη χρηματοδότηση των έργων της Π.Δ.Μ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
4.
Ημερήσιας Διάταξης

Παρουσίαση προγράμματος «Δρομέας Καρδιάς»: Έμφαση στη διάσωση ανθρώπινων ζωών τόσο στις αστικές όσο και στις παραμεθόριες περιοχές.

183/22 Το Π.Σ. επιβεβαιώνει την παρουσίαση του προγράμματος «Δρομέας Καρδιάς» : Έμφαση στη διάσωση ανθρώπινων ζωών τόσο στις αστικές όσο και στις παραμεθόριες περιοχές.
5.
Ημερήσιας Διάταξης

Παρουσίαση για τη σκοπιμότητα και περιγραφή της προηγμένης συσκευής εκπαίδευσης λαπαροσκόπησης.

184/22 Το Π.Σ. επιβεβαιώνει την παρουσίαση του προγράμματος για τη σκοπιμότητα και περιγραφή της προηγμένης συσκευής εκπαίδευσης λαπαροσκόπησης.
6.
Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης για την συμμετοχή της Π.Δ.Μ. στην Ενεργειακή Κοινότητα Εράτυρας.

185/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την λήψη απόφασης για την συμμετοχή της Π.Δ.Μ. στην Ενεργειακή Κοινότητα Εράτυρας.
7. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση ολοκληρωμένου Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών για τα έτη 2023 – 2025.

186/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών για τα έτη 2023 – 2025.
8.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση επιχορήγησης του Συλλόγου ΑΜΕΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΟΡΙΖΩΝΤΑΣ» της ΠΕ Κοζάνης, για προμήθεια εξοπλισμού στη δομή στήριξης και εκπαίδευσης ΑΜΕΑ.

187/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την επιχορήγηση του Συλλόγου ΑΜΕΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΟΡΙΖΩΝΤΑΣ» της ΠΕ Κοζάνης, για προμήθεια εξοπλισμού στη δομή στήριξης και εκπαίδευσης ΑΜΕΑ.
9.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση επιχορήγησης αθλητικών σωματείων.

188/22 Το θέμα αποσύρθηκε
10.
Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης νέων έργων εγκεκριμένων με την 4η τροποποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2022 της Π.Ε. Γρεβενών.

189/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο δημοπράτησης των νέων έργων εγκεκριμένων με την 4η τροποποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2022 της Π.Ε. Γρεβενών.
11.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» προϋπολογισμού 230.000,00 €.

190/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
12.
Ημερήσιας Διάταξης

18η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (18η/2022).

191/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 18η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (18η/2022).
13.
Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΝΦΛΩ. 192/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΝΦΛΩ
14.
Εκλογή δύο εκπροσώπων Περιφερειακών Συμβούλων στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.ΠΕ.). 193/22 Το Π.Σ. εξέλεξε δύο εκπροσώπους στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.ΠΕ).

 

Κοζάνη 21/10/2022

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου