Αιολικό Πάρκο

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Αιολικός Σταθμός ισχύος 4,2MWp «Αγία Παρασκευή 1», της εταιρείας “NORTHWESTCO ENEPΓEIAKH KOINOTHTA” στη θέση «Κρανιά», της Τ.Κ. Αγίου Χαράλαμπου, της Π.Ε. Κοζάνης

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Αιολικός Σταθμός ισχύος 4,2MWp «Αγία Παρασκευή 1», της εταιρείας “NORTHWESTCO ENEPΓEIAKH KOINOTHTA” στη θέση «Κρανιά», της Τ.Κ. Αγίου Χαράλαμπου, της Π.Ε. Κοζάνης

Αιολικός Σταθμός ισχύος 4,2MWp – Αιολικός Σταθμός ισχύος 4,2MWp – Αιολικός Σταθμός ισχύος 4,2MWp – Αιολικός Σταθμός ισχύος 4,2MWp

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Αιολικός Σταθμός ισχύος 4,2MWp «Αγία Παρασκευή 1», της εταιρείας “NORTHWESTCO ENEPΓEIAKH KOINOTHTA” στη θέση «Κρανιά», της Τ.Κ. Αγίου Χαράλαμπου, της Δ.Ε. Ελλησπόντου, του Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σχετ. 1. Ο Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Ο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Ο Ν.998/79 (ΦΕΚ 289Α΄) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας».

4.
Ο Ν.3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α’) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Ο Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85Α’) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
6. Ο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Ο Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60Α’) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
8. Ο Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Ο Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
10.
Ο Ν.4513/2018 (ΦΕΚ 9Α’) «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
11. Ο Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
12. Ο Ν.4643/2019 (ΦΕΚ 193Α’) «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις» (αρθρ. 24).
13. Ο Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92Α’) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
14. Ο Ν.4759/2020 (ΦΕΚ 245Α’) «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
15.
Ο Ν.4819/2021 (ΦΕΚ 129Α’) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.
16. Η υπ’αρ.ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 ΥΑ (ΦΕΚ 2471Β) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012–Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21.09.11(ΦΕΚ Α΄209/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
17. Η υπ’αριθμ.οικ.2307/2018 ΥΑ (ΦΕΚ 439Β) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α’ 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων».
18.
Η αρίθμ.3791/2013 (ΦΕΚ 104Β) ΥΑ «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που κατατάσσονται στην Β Κατηγορία της 10ης Ομάδας «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Παραρτήματος Χ της υπ’ αριθμ.1958/2012 (Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, με α/α 1, 2, 8 και 9».
19. Η υπ’αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/24-02-2022 ΥΑ (ΦΕΚ 841Β’) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 2471)».
20. Η υπ’αρ.49828/2008 (ΦΕΚ 2464Β) Απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού», όπως ισχύει.
21.
Η υπ’αριθμ.6405/2022 (ΦΕΚ 563Β’) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
22. Η υπ’ αριθμ.οικ.64536/28/04/2022 (ΦΕΚ 2278Β’) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων και άλλων διοικητικών πράξεων του Τομέα Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού «Με Εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
23. Η με Α.Π.οικ.73232/12-05-2022 (ΑΔΑ: 65ΡΡ7ΛΨ-ΕΥΔ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Τοποθέτηση του προσωπικού της Έδρας και της Π.Ε. Κοζάνης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β΄/11-02-2022)».
24.
Η από 03/06/2022 αίτηση της “NORTHWESTCO ENEPΓEIAKH KOINOTHTA” (παρελήφθη 03/06/2022 και έλαβε Α.Π.87564) για υποβολή αίτησης υπαγωγής σε ΠΠΔ με συνημμένα δύο (2) αντίτυπα φακέλου ΠΠΔ και CD, στον οποίο περιλαμβάνονται:

1) Δήλωση Υπαγωγής σε ΠΠΔ Αιολικών Εγκαταστάσεων (1 Α/Γ)

2) Συνοπτική τεχνική έκθεση

3) Χάρτης περιοχής εγκατάστασης του έργου, κλίμακας 1:50.000, σε υπόβαθρο ΓΥΣ.

4) Τοπογραφικό Διάγραμμα γενικής διάταξης (οριζοντιογραφία) του έργου, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών έργων εξαρτημένο στο σύστημα ΕΓΣΑ ’87, σε

5) Δήλωση Υπαγωγής σε ΠΠΔ Αιολικών Εγκαταστάσεων (1 Α/Γ)

6) Συνοπτική τεχνική έκθεση

7) Χάρτης περιοχής εγκατάστασης του έργου, κλίμακας 1:50.000, σε υπόβαθρο ΓΥΣ.

8) Τοπογραφικό Διάγραμμα γενικής διάταξης (οριζοντιογραφία) του έργου, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών έργων εξαρτημένο στο σύστημα ΕΓΣΑ ’87, σε κλίμακα 1:5.000 και 1:50.000.

9) Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή οδοποιίας.

10) Χάρτης διασύνδεσης, σε κατάλληλη κλίμακα 1:10.000.

11) Χάρτης Περιοχών Αποκλεισμού Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος του έργου συμπεριλαμβανομένων των συνοδών έργων, σε κατάλληλη κλίμακα 1:20.000.

12) Οριζοντιογραφία νέου δρόμου, σε κατάλληλη κλίμακα 1:10.000, 1:5.000, 1:50.000.

13) Ειδικό τεύχος ελέγχου συμβατότητας με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ.

14) Η Γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης με Α.Π.469144/13-10-2022 (τροποποίηση της Α.Π.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΟΖ/201030/137702/1344//12-05-2020).

15) Η Γνωμοδότηση του Δασαρχείου Κοζάνης με Α.Π.117752/11-10-2022 (τροποποίηση της Α.Π.34957/04/04/2022).

16) Η Γνωμοδότηση της Πολεοδομίας Σχεδιασμού-Εφαρμογών & Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Κοζάνης με Α.Π.3166/17-10-2022 (τροποποίηση της Α.Π.32 στις 17/01/2022).

17) Το με Α.Π. Κ.Γ./Δ3/Δ 16540/04-08-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) «Γνωμάτευση για εγκατάσταση α/π στο νομό Κοζάνης».

18) Το με αριθμ.Φ.114.1/1565/436196 στις 08-08-2022 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας «Ασφάλεια Αμυντικών Περιοχών [Αιολικό Πάρκο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας / Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)].

19) Η Γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας για το έργο «Εγκατάσταση αιολικού πάρκου ισχύος 4,2 MW ‘Αγία Παρασκευή 1’ στη θέση Κρανιά της Δ.Ε. Ελλησπόντου του Δήμου Κοζάνης Π.Ε. Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με Α.Π.463056 29/09/2022 (τροποπ. της Α.Π.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ/203342/24806/1736/08-05-2020).

20) Η Απόφαση Προέδρου υπ’ αρ.797/2022 (ΑΔΑ:9ΕΞΖΙΔΞ-ΥΓ9), τροποποιεί την  υπ’αρ.2152/2021 Βεβαίωση Παραγωγού (ΑΔΑ¨9ΦΤΘΙΔΞ-644) (Αριθμό Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-07152), όπως  ισχύει.

21) Η Υ/Δ με αριθμ.20220531164303/31-05-2022 του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας “”NORTHWESTCO ENEPΓEIAKH KOINOTHTA ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”, κ. Γεώργιου Στασιμιώτη.

25.
Την από 10-08-2022 ηλεκτρονική αίτηση με Α.Π.ΔΙΠΕΧΩΣ/ΠΔΜ/127473/10-08-2022 με συνημμένη τη γνωμοδότηση του ΓΕΕΘΑ.
26. Την από 23-09-2022 ηλεκτρονική αίτηση με Α.Π.ΔΙΠΕΧΩΣ/ΠΔΜ/149630/23-09-2022, με συνημμένη την γνωμοδότηση της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας με Α.Π.449479/ 22-09-2022.
27. Η από 31/10/2022 αίτηση της εταιρείας “NORTHWESTCO ENEPΓEIAKH KOINOTHTA” (παρελήφθη 01/11/2022 και έλαβε Α.Π.170718) για συμπληρωματικά στοιχεία της πρώτης αίτησης υπ’ αριθμ.πρωτ.87564/03-06-2022. Αίτηση υπαγωγής σε ΠΠΔ με συνημμένα δύο (2) αντίτυπα φακέλου ΠΠΔ.
28. Την από 07-11-2022 ηλεκτρονική αίτηση, με συνημμένο το με αριθμ.1955372.2881981 Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης της Εταιρείας “”NORTHWESTCO ENEPΓEIAKH KOINOTHTA ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”, 30/09/2022.

 

Ι. Στοιχεία του έργου

α. Ονομασία του έργου: «Αιολικός Σταθμός ισχύος 4,2MWp «Αγία Παρασκευή 1»

β. Θέση του έργου: «Κρανιά», Τ.Κ. Αγίου Χαραλάμπους, Δ.Ε. Ελλησπόντου, Δήμος Κοζάνης, Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

γ. Φορέας του έργου: NORTHWESTCO ENEPΓEIAKH KOINOTHTA Α.Ε.

δ. Υπεύθυνος του έργου: Γιώργος Στασιμιώτης, email: stsiknas@mese.gr

 

II. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

α) Το έργο υπό τα στοιχεία της παραγράφου Ι της παρούσας και σύμφωνα με τα δηλωθέντα από τον φορέα του έργου στον υποβληθέντα φάκελο, υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που περιγράφονται στην ΥΑ 3791/2013 (Β’ 104) και ειδικότερα στο Παράρτημα Β.1 αυτής με τους ακόλουθους πρόσθετους όρους.

β) Πρόσθετοι όροι:

Α. Σύμφωνα με το με Α.Π. Κ.Γ./Δ3/Δ 16540/04-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Αερολιμένων της ΥΠΑ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και όλες τις σχετικές διατάξεις, θα τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:

 1. Για λόγους ασφαλείας πτήσεων απαιτείται να τηρούνται τα προβλεπόμενα περί ημερήσιας σήμανσης και νυχτερινής φωτοσήμανσης. Ειδικότερα:
  1. Ημερήσια σήμανση: Για την ημερήσια σήμανση απαιτείται βαφή του πύργου (τουλάχιστον κατά τα άνω 2/3 του ύψους του), της ατράκτου (νασέλλας) και των πτερυγίων κάθε ανεμογεννήτριας με λευκό χρώμα.
  2. Νυκτερινή σήμανση:
Σύμφωνα με τον κανονισμό 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έκδοση 3η (8-12-2016) και το εγχειρίδιο ICAO Annex 14, Vol I chapter 6, 7th edition, July 2016:
  • i) Στην άτρακτο (νασέλλα) της α/γ πρέπει να τοποθετηθούν δύο (2) αναλάμποντες ερυθροί φανοί Μέσης Φωτεινής Έντασης (ΜΦΕ), (Medium-intensity Type B) οι οποίοι θα εκπέμπουν αναλαμπές ερυθρού φωτός με συχνότητα μεταξύ 20 και 60 αναλαμπών ανά λεπτό και έντασης 2000 (± 25%) cd στο ερυθρό φως. Ο δεύτερος φανός θα τίθεται αυτόματα σε λειτουργία ως εναλλακτικός σε περίπτωση βλάβης του πρώτου. Η τοποθέτηση των φανών θα πρέπει να γίνει με τέτοιον τρόπο ώστε η φωτεινή δέσμη του ενός φανού να μην παρεμποδίζεται από την ύπαρξη του άλλου φανού.
  • ii) Επιπρόσθετα, στο ενδιάμεσο επίπεδο που περνάει από το μέσον του ύψους πύργου της α/γ και σε ίσες μεταξύ τους αποστάσεις, θα πρέπει να τοποθετηθούν τουλάχιστον τρεις φανοί Χαμηλής Φωτεινής Type E ερυθροί αναλάμποντες 32cd, οι οποίοι θα αναβοσβήνουν συγχρονισμένα με εκείνους της νασέλλας.Οι φανοί θα πρέπει να είναι τόσοι, ώστε ένας πιλότος που προσεγγίζει από οποιαδήποτε κατεύθυνση να βλέπει τουλάχιστον δύο φανούς.
  • iii) Το σύνολο των φανών των παραγράφων (i) και (ii) θα πρέπει να αναβοσβήνουν ταυτόχρονα και επίσης να ληφθεί μέριμνα ώστε να λειτουργούν αυτόματα μέσω φωτοκύτταρου κατά τη διάρκεια της νύχτας, του λυκαυγούς και του λυκόφωτος, καθώς και σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας.
   Το φωτοκύτταρο θα είναι στραμμένο προς Βορρά και κατάλληλα τοποθετημένο ώστε να μην επηρεάζεται από τεχνητό φωτισμό.
  • iv) Σε περίπτωση βλάβης των φανών θα πρέπει, ο κύριος του έργο, με δικά του μέσα και ενέργειες να προβεί στην άμεση επισκευή και αποκατάσταση της κανονικής τους λειτουργίας.
 1. Κάθε νέα διάνοιξη, διαπλάτυνση ή επέκταση των καθοριζόμενων ορίων, θα υπόκειται στην έγκριση της αρμόδιας στρατιωτικής αρχής (9η Μ/Π ΤΑΞ).
 2. Να διακοπεί άμεσα η λειτουργία της ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας, εφ’ όσον κατά τη λειτουργίας της εμφανιστούν προβλήματα στα συστήματα – διαδικασίες της Π.Α. ή του ΣΞ.
 3. Να μην καταστραφούν τα υπάρχοντα τριγωνομετρικά στοιχεία της ΓΥΣ.
 4. Πριν την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης του Α/Π να ενημερωθεί το ΓΕΑ και η αρμόδια στρατιωτική αρχή (9η Μ/Π ΤΑΞ), προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων για την ενημέρωση χαρτών και την ασφάλεια της αεροπλοΐας.
 5. Να υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης, σε μελλοντικό χρόνο με μέριμνα της στρατιωτικής υπηρεσίας και εφόσον απαιτηθεί, κεραίας για κάλυψη επικοινωνιακών αναγκών καθώς και παροχή ρεύματος για τη λειτουργία αυτής.
 6. Ο κύριος του έργου, μετά την υλοποίηση της εγκατάστασης να γνωρίσει άμεσα στη Δ/νση Αερολιμένων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων τα οριστικά στοιχεία της εγκατάστασης και συγκεκριμένα, τον ακριβή αριθμό των εγκατεστημένων ανεμογεννητριών, τις γεωγραφικές συντεταγμένες σε φ και λ της κάθε μίας ανεμογεννήτριας, και τα απόλυτα υψόμετρα (από Μέση Στάθμη Θάλασσας) του εδάφους στα σημεία εγκατάστασης.
 7. Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη, από μέρους της εταιρείας:
  1. Διαφοροποίησης των στοιχείων θέσεως οποιασδήποτε εκ των δηλωθέντων στην ανωτέρω Υπηρεσία ανεμογεννητριών (κατάργηση ή προσθήκη ή μετάθεση μεγαλύτερη των 30μ.) ή / και
  2. Αύξησης του ύψους της α/γ (ύψος πύργου ή/και διάμετρος ρότορα) μεγαλύτερη των 5μ. από αυτό που δηλώθηκε στην ΥΠΑ,

απαιτείται εκ νέου γνωμάτευση της ΥΠΑ, και σε περίπτωση διαφοροποίησης των ανωτέρω αναφερόμενων όρων, εκ νέου υπαγωγή σε ΠΠΔ.

 

Β. Κατά την φάση κατασκευής του έργου θα τηρούνται οι όροι που τέθηκαν από τις αρμόδιες αρχαιολογικές Υπηρεσίες και συγκεκριμένα:
 1. Επισημαίνουμε, ωστόσο, ότι νότια της Ζωοδόχου Πηγής και σε απόσταση 50 μ. από τα όρια του οικισμού εντοπίζονται βραχοσκεπές, για τις οποίες θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα κατά τη διάρκεια κατασκευής των συνοδών έργων και ειδικότερα του δικτύου διασύνδεσης προκειμένου να μην υποστούν βλάβη ή αλλοίωση. Αναλόγως ισχύει και για τον περιβάλλοντα χώρο αυτών.
 2. Τονίζουμε, επίσης, ότι σε περίπτωση που εντοπιστούν σπήλαια ή παλαιοντολογικά κατάλοιπα κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι υπεύθυνοι θα πρέπει να διακόψουν αμέσως τις εργασίες και να ειδοποιήσουν την Εφορεία μας, προκειμένου να ακολουθήσει έρευνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς». Σε αυτήν την περίπτωση, η πορεία των εργασιών θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της έρευνας, μετά από γνωμοδότηση των αρμοδίων συμβουλίων του ΥΠ.ΠΟ.Α.
 3. Θα γίνεται επίβλεψη των εκσκαπτικών εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου από έναν αρχαιολόγο και έναν ειδικευμένο εργάτη, το κόστος των οποίων θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3840/2010 (άρθρο 10, παρ. 15).
 4. Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, το κόστος της οποίας θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου, από τα αποτελέσματα της οποίας και κατόπιν γνωμοδοτήσεως των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, θα εξαρτηθεί η απόδοση ή μη του χώρου, σύμφωνα με άρθρο 37 του Αρχαιολογικού Νόμου 3028/2002.
 5. Οι υπεύθυνοι του έργου οφείλουν να ειδοποιήσουν την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης με γραπτό σημείωμα δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών.
 6. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου εντοπιστούν Νεώτερα πολιτιστικά αγαθά ή οποιεσδήποτε παραδοσιακές κατασκευές προϋφιστάμενες των τελευταίων εκατό ετών, ο φορέας του έργου να ενημερώσει άμεσα την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τη διάσωσή τους.

 

 

Γ. Θα τηρούνται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις που τέθηκαν από το Δασαρχείο Κοζάνης με το υπ’ αρ.πρωτ.117752/11-10-2022 έγγραφο και δεν περιλαμβάνονται στις ΠΠΔ του παραρτήματος Β.1 της ΥΑ 3791/2013:
 1. Η υπό εξέταση έκταση των 12.301,44 τ.μ., σύμφωνα με το (6) σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Δασών Κοζάνης, εμπίπτει εξολοκλήρου εντός ορίων κτηματικής περιοχής Τ.Κ. Αγίου Χαραλάμπους του Δήμου Κοζάνης και συγκεκριμένα εντός αριθμ. Α1122 κοινοτικού χέρσου, συμπληρωματικής διανομής έτους 1976 αγροκτήματος Αγίου Χαραλάμπου. Επιπλέον η έκταση έχει μορφή κάλυψης αναρτημένου Δασικού Χάρτη ΔΔ, αποτελώντας αναγνωρισμένη δημοτική δασικού χαρακτήρα έκταση, υπαγόμενη στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.
 2. Αναφορικά με τα συνοδά έργα και σύμφωνα με τον κατατεθειμένο φάκελο, η πρόσβαση στο εν λόγω αιολικό σταθμό διασφαλίζεται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο αλλά επίσης θα απαιτηθεί να γίνει και διάνοιξη οδοποιίας πρόσβασης συνολικού μήκους 1.131,30 μ.. Επιπροσθέτως θα πραγματοποιηθεί και η κατασκευή υπόγειου καλωδίου Μέσης Τάσης για την διασύνδεση του ΑΣΠΗΕ, που θα ακολουθεί τόσο την προτεινόμενη υπό διάνοιξη νέα οδοποιία του έργου όσο και υφιστάμενη οδοποιία. Οι εργασίες για την διάνοιξη της νέας οδού θα πραγματοποιηθούν βάσει των προδιαγραφών που ισχύουν για τους δασοδρόμους Γ’ κατηγορίας.
 3. Η έκταση δεν βρίσκεται εντός Καταφυγίου Αγρίας Ζωής (Κ.Α.Ζ.) και δεν δεσμεύεται από άλλες δασικές απαγορευτικές διατάξεις
 4. Η εταιρεία μετά την έγκριση της υπαγωγής σε Π.Π.Δ. θα πρέπει να καταθέσει στην Υπηρεσία μας φάκελο μελέτης δασικής οδοποιίας και φυτοτεχνικής αποκατάστασης προκειμένου να εγκριθεί αρμοδίως.
 5. Η υπαγωγή σε ΠΠΔ εάν δεν πραγματοποιηθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν αποτελεί έγκριση επέμβασης και κατά συνέπεια στη συνέχεια για την έκταση που είναι υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας θα πρέπει κατόπιν αιτήματος της ενδιαφερόμενης εταιρείας να εκδοθεί έγκριση επέμβασης.
  Σύμφωνα με την αρ.115973/6088/27-10-2014 ΦΕΚ 2961/Β/2014 ΚΥΑ καθορίζονται τα δικαιολογητικά για την έκδοση της Έγκρισης Επέμβασης.
 6. Η εταιρεία θα πρέπει να τηρεί τους Περιβαλλοντικούς Όρους του έργου σχολαστικά και απαρέγκλιτα.
 7. Τα σημεία απ’ όπου περνά το δίκτυο μεταφοράς ενέργειας να σημανθούν κατάλληλα για αποφυγή ατυχημάτων.
 8. Μετά το πέρας της λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού ή αν για οποιοδήποτε λόγο αυτός πάψει να λειτουργεί, η εταιρεία να απομακρύνει όλες τις εγκαταστάσεις και να αποκαταστήσει το χώρο επέμβασης σύμφωνα με μελέτη αποκατάστασης.
 9. Να λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία από πυρκαγιές και να ληφθούν μέτρα φύλαξης του χώρου επέμβασης.
 10. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μικρότερη δυνατή διατάραξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του έργου ώστε τα δυσμενή αποτελέσματα αυτής στο οικείο και ευρύτερο φυσικό περιβάλλον, να είναι τα μικρότερα δυνατά.
 11. Τυχόν πλεονάζοντα υλικά που θα προκύψουν θα πρέπει να αποτεθούν σε νόμιμα αδειοδοτούμενους χώρους.
 12. Τυχόν δασικά προϊόντα που θα προκύψουν να διατεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
 13. Το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τυχόν εκκίνηση δικαιωμάτων τρίτων επί της συγκεκριμένης έκτασης ή μέρους αυτής.
 14. Απαγορεύεται η μεταβολή της χρήσης της έκτασης, πέραν της επιτρεπόμενης (αιολικός σταθμός).

 

Η παρούσα παραμένει σε ισχύ εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή στα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, όπως αυτά περιγράφονται και αποτυπώνονται στα υποβληθέντα στοιχεία.

Σε οποιαδήποτε τροποποίηση ή επέκταση του κυρίως έργου ή των συνοδών έργων (χωροθέτηση, ισχύς, τεχνολογία, προσθήκη και άλλων σταθμών στην ομάδα), ο κύριος του έργου υποχρεούται να υποβάλλει στην υπηρεσία μας, αίτηση τροποποίησης των ΠΠΔ συνοδευόμενη από τον φάκελο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της αρίθμ. 3791/2013 ΥΑ (ΦΕΚ 104 Β’).

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης το Παράρτημα Ι.

 

 

Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Αν/τής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης

 

  

Δημήτριος Αλβανός

Βιολόγος με Α’ β

 

Συνημμένα:

Η Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Αιολικός Σταθμός ισχύος 4,2MWp «Αγία Παρασκευή 1», της εταιρείας “NORTHWESTCO ENEPΓEIAKH KOINOTHTA” στη θέση «Κρανιά», της Τ.Κ. Αγίου Χαράλαμπου, με ΑΔΑ: Ω2ΚΖ7ΛΨ-Σ1Ψ