Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/24-10-2022 συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/24-10-2022 συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/24-10-2022 συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης 194/22 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης  συνεδρίασης
2.      Ημερήσιας Διάταξης

Παρουσίαση του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Βόρειας Ζώνης» και ενημέρωση για την υποβολή πρότασης ένταξης του έργου στο «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας».

195/22 Το Π.Σ. βεβαιώνει την παρουσίαση του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Βόρειας Ζώνης» και ενημέρωση για την υποβολή πρότασης ένταξης του έργου στο «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας».

 

Κοζάνη 25/10/2022

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου