Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/03-05-2023 συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/03-05-2023 συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/03-05-2023 συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης

1.     

Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης  συνεδρίασης

 

112/23 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό  της προηγούμενης συνεδρίασης

2.     

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση συμφωνητικού σύμπραξης για την υποβολή πρότασης του έργου με τίτλο «Έρευνα Αξιοποίησης του Τυρογάλακτος των Τυροκομείων της Δυτικής Μακεδονίας με όρους κυκλικής οικονομίας» μεταξύ της ΚΟΙΝΣΕΠ τυροκόμων και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

113/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το συμφωνητικό σύμπραξης για την υποβολή πρότασης του έργου με τίτλο «Έρευνα Αξιοποίησης του Τυρογάλακτος των Τυροκομείων της Δυτικής Μακεδονίας με όρους κυκλικής οικονομίας» μεταξύ της ΚΟΙΝΣΕΠ τυροκόμων και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

3.     

 Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του  Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ-ΠΔΜ) για την Ειδική Επιστημονική Έρευνα με τίτλο: «Επιστημονική αναζήτηση αιτιώδους σχέσης μεταξύ των ποιοτικών χαρακτηριστικών του μελιού Καστοριάς και της γεωγραφικής προέλευσής τους»  προϋπολογισμού 21.280 ευρώ.

 

114/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα  την

τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του  Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ-ΠΔΜ) για την Ειδική Επιστημονική Έρευνα με τίτλο: «Επιστημονική αναζήτηση αιτιώδους σχέσης μεταξύ των ποιοτικών χαρακτηριστικών του μελιού Καστοριάς και της γεωγραφικής προέλευσής τους»  προϋπολογισμού 21.280 ευρώ.

 

4.     

Ημερήσιας Διάταξης

10η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (10η/2023).

 

115/23 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη 10η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (10η/2023).

 

 

 

 

 

Κοζάνη 04/05/2023

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου