Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/12-3-2024 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/12-3-2024 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.
Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης. 66/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης  συνεδρίασης.
2.
Ημερήσιας Διάταξης

Επιλογή του Περιφερειακού Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης.

67/2024 Αναβολή
3.
Ημερήσιας Διάταξης

5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (5η/2024).

68/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (5η/2024).
4.
Ημερήσιας Διάταξης

Μερική αποδέσμευση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ολοκληρωμένης καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, για τα έτη 2023-2025.

69/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την μερική αποδέσμευση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ολοκληρωμένης καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, για τα έτη 2023-2025.

5.

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου

“Αποκατάσταση καθιζήσεων στην Επαρχιακή Οδό Γρεβενών Σαμαρίνας” του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – νέα έργα ΚΑΠ έτους 2024 της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

70/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου.
6.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – νέα έργα έτους 2024 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

71/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – νέα έργα έτους 2024 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.
7.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση επιχορήγησης του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών.

72/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την επιχορήγηση του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών.
8.
Ημερήσιας Διάταξης

Εισήγηση για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας «Ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης».

73/2024 Αναβολή

9.

Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης ορισμού εισηγητή εκκαθάρισης δαπανών και υπόλογου λογαριασμού έργων.

74/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό εισηγητή εκκαθάρισης δαπανών και υπόλογου λογαριασμού έργων.
10.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση της ακριβούς όδευσης της Εθνικής Οδού 3.

75/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την όδευση της Εθνικής Οδού 3.
11.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών και παροχής Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, έτους 2024.

76/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει  ομόφωνα το ετήσιο Πρόγραμμα Προμηθειών και παροχής Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, έτους 2024.
12.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου:

«Αντιπλημμυρικός Αναβαθμός του Αλιάκμονα στην Περιοχή Πενταβρύσου».

77/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
13.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης της μελέτης

«Οικοτουριστική Ανάπτυξη & Αειφόρος Διαχείριση Παραλίμνιας Περιοχής Φράγματος Σισανίου», προϋπολογισμού: 618.629,01€ (με ΦΠΑ).

78/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης της μελέτης.

14.

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπων για τροποποίηση της γνωμοδοτικής επιτροπής χορήγησης αδειών εγκατάστασης εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων.

79/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπων για τροποποίηση της γνωμοδοτικής επιτροπής χορήγησης αδειών εγκατάστασης εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων.
15. Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου για το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΜΑ.ΒΙ.Ζ. Α.Ε.

80/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου για το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΜΑ.ΒΙ.Ζ. Α.Ε.
16. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών και υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς 2024.

81/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το ετήσιο Πρόγραμμα Προμηθειών και υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς 2024.
17. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Συμφωνίας της Π.Ε. Καστοριάς με τον ΤΑΡ για τη Διασταύρωση του αγωγού του ΤΑΡ με την υπό κατασκευή οδό Καστοριάς – Πτολεμαΐδας στην περιοχή της Βέργας.

82/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Συμφωνία της Π.Ε. Καστοριάς με τον ΤΑΡ για τη Διασταύρωση του αγωγού του ΤΑΡ με την υπό κατασκευή οδό Καστοριάς – Πτολεμαΐδας στην περιοχή της Βέργας.

 

Κοζάνη 15/3/2024 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Νικόλαος Σαμαράς