Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 7η/22-2-2024 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 7η/22-2-2024 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.
Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης. 39/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης  συνεδρίασης.
2.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας «Αναπτυξιακή Καστοριάς Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»

40/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας.
3.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση της μετατόπισης του τμήματος της Επαρχιακής Οδού 16 “Τ.Κ. Μελίτης – Τ.Κ. Σκοπού” και καθορισμός της ακριβούς όδευσης της Επαρχιακής Οδού 16.

41/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη μετατόπιση του τμήματος της Επαρχιακής Οδού 16 “Τ.Κ. Μελίτης – Τ.Κ. Σκοπού” και καθορισμός της ακριβούς όδευσης της Επαρχιακής Οδού 16.
4.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση της 319/23 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την αύξηση του ποσού για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην έκθεση FOOD EXPO»

42/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Τροποποίηση της 319/23 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την αύξηση του ποσού για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην έκθεση FOOD EXPO».
5.
Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Πρόεδρου στο Δ.Σ. και στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας. (Εξ αναβολής)

43/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία  

τον ορισμό εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

6.
Ημερήσιας Διάταξης

Σύσταση Επιτροπής Αποφασιστικού Χαρακτήρα του Περιφερειακού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 164 του Ν.3852/2010 με την ονομασία «Επιτροπή Ένταξης και Απένταξης Έργων του ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας».

44/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη Σύσταση Επιτροπής Αποφασιστικού Χαρακτήρα του Περιφερειακού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 164 του Ν.3852/2010 με την ονομασία «Επιτροπή Ένταξης και Απένταξης Έργων του ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας».
7.
Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου στην «Επιτροπή Ένταξης και Απένταξης Έργων ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας».

45/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύνθεση της «Επιτροπή Ένταξης και Απένταξης Έργων στο Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας».
8.
Ημερήσιας Διάταξης

Σύσταση Επιτροπής Αποφασιστικού Χαρακτήρα του Περιφερειακού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 164 του Ν.3852/2010 με την ονομασία «Επιτροπή Περιβάλλοντος».

46/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη Σύσταση Επιτροπής Αποφασιστικού Χαρακτήρα του Περιφερειακού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 164 του Ν.3852/2010 με την ονομασία «Επιτροπή Περιβάλλοντος».
9.
Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου στην «Επιτροπή Περιβάλλοντος».

47/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύνθεση της «Επιτροπή Περιβάλλοντος».
10.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση για τη δημόσια προκήρυξη – πρόσκληση για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

48/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την ανακοίνωση – πρόσκλησ υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, βάσει της διαδικασίας που ορίζεται στο άρθρο 179 του ν. 3852/2010
11.
Ημερήσιας Διάταξης

Υποβολή πρότασης (αίτηση χρηματοδότησης) στο Πρόγραμμα «Αναβάθμιση και Διεύρυνση των Κοινωνικών και Προνοιακών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με προσαρμογή εξατομικευμένων υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης ωφελούμενων ευπαθών Ομάδων που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση των αναγκών Κοινωνικής Ένταξης και μείωσης του Κινδύνου Φτώχειας» χρηματοδότηση Ταμείο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

49/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης (αίτηση χρηματοδότησης) στο Πρόγραμμα «Αναβάθμιση και Διεύρυνση των Κοινωνικών και Προνοιακών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με προσαρμογή εξατομικευμένων υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης ωφελούμενων ευπαθών Ομάδων που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση των αναγκών Κοινωνικής Ένταξης και μείωσης του Κινδύνου Φτώχειας» χρηματοδότηση Ταμείο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.
12.
Ημερήσιας Διάταξης

3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (3η/2024).

50/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (3η/2024).
13.
Ημερήσιας Διάταξης

4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (4η/2024).

51/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (4η/2024).
14.
Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Κ.Ε.Κ. ΑΜΕΑ Π.Ε. Κοζάνης.

52/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Κ.Ε.Κ. ΑΜΕΑ Π.Ε. Κοζάνης
15.
Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση της αριθμ. 87/2023 (ΑΔΑ: 9ΡΤΚ7ΛΨ-7ΘΙ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

53/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση της αριθμ. 87/2023 (ΑΔΑ: 9ΡΤΚ7ΛΨ-7ΘΙ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
16.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση τοπικών φθορών στην οδό Καταφύγι – Βελβεντό», προϋπολογισμού: 2.190.000,00€ (με ΦΠΑ).

54/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το  τρόπου δημοπράτησης του έργου.
17.
Ημερήσιας Διάταξης

Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας για την εκτέλεση εργασιών εκσκαφής χάνδακα και την τοποθέτηση καλωδίου μέσης τάσης στο δευτερεύων επαρχιακό δίκτυο (35) Ακρινή – όρια Π.Ε. Ημαθίας για το αιολικό πάρκο στη θέση Παρχάρια.

55/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας για την εκτέλεση εργασιών εκσκαφής χάνδακα και την τοποθέτηση καλωδίου μέσης τάσης στο δευτερεύων επαρχιακό δίκτυο (35) Ακρινή – όρια Π.Ε. Ημαθίας για το αιολικό πάρκο στη θέση Παρχάρια
18.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ». Προεκτιμώμενη αμοιβή 250.000,00€ με το Φ.Π.Α 24%.

56/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
19.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΣΕΡΒΙΩΝ». Προϋπολογισμός : 268.000,00€ με το Φ.Π.Α 24%.

57/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
20.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ». Προεκτιμώμενη αμοιβή 500.000,00€ με το Φ.Π.Α 24%.

58/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
21.
Ημερήσιας Διάταξης

 Έγκριση τρόπου δημοπράτησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ». Προεκτιμώμενη αμοιβή 41.496,13€ με το Φ.Π.Α 24%.

59/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
22.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου Δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου ΠΕ Φλώρινας (ΕΟ Φλώρινα – Πρέσπες)». Προϋπολογισμός : 1.470.000,00€ με το Φ.Π.Α 24%.

60/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
23.
Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση εκπροσώπων / μελών στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π) CLLD/LEADER της ΑΝ.ΚΟ. Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.

61/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπων/μελών στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π) CLLD/LEADER της ΑΝ.ΚΟ. Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.
24.
Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΒΙΟΠΑ Α.Ε.

62/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΒΙΟΠΑ Α.Ε.

 

Κοζάνη 27/2/2024

 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Νικόλαος Σαμαράς