Παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης 22 επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Γραφείου Κίνησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα)

Παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης 35 επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Κοζάνης και για το χρονικό διάστημα από 5-3-2023 έως και 5-3-2024

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης 35 επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Κοζάνης και για το χρονικό διάστημα από 5-3-2023 έως και 5-3-2024

Στο πλαίσιο της ανάγκης για την ετήσια ασφαλιστική κάλυψη των επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης/Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

και έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Το Ν. 4071/14 (ΦΕΚ 143/Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.».

3. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.

4. Το Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129/Α) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

5. Το Ν. 4412/16 «Προμήθειες Δημοσίου τομέα», όπως αυτός ισχύει.

6. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε
συμπληρώθηκε και ισχύει.

7. Το γεγονός ότι όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύναται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες.

8. Το Ν. 489/1976, άρθρο 3, παρ.3 (331/Α/76) «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ
ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α/1986) και ισχύει.

9. Το Ν.Δ.400/1970 (ΦΕΚ 10/Α/1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως».

10. Την εγκύκλιο Υπουργού αριθμ. 1761/8322/22-5-1998 υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

11. Την αρίθμ 6405/11-2-2022 απόφαση συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β’/2022).

12. Τα αρίθμ. πρωτ. 6547/13-1-2023 (ΑΔΑΜ:23REQ012103081) και 15005/27-1-2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ012098011) έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Κοζάνης σχετικά με ασφάλιση 35 συνολικά Μηχανημάτων Έργου & Οχημάτων.

13. Τις αρίθμ. 177/23 (ΑΔΑΜ: Ψ2ΙΞ7ΛΨ-59Τ) και 203/23 (ΑΔΑΜ: 60ΩΣ7ΛΨ-86Χ) αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 5.000,00€ για την ασφάλιση συνολικά 11 επιβατικών οχημάτων και ποσού 6.000,00€ για την ασφάλιση 24 επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αντίστοιχα».

14. Τις αρίθμ 1275/23 (ΑΔΑ ΨΗΔ27ΛΨ-ΚΕ1/ΑΔΑΜ: 23REQ012103754) και 1356/23 (ΑΔΑ: 6Η0Α7ΛΨ-6ΥΣ/ΑΔΑΜ: 23REQ012101813) αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης.

15. Την υποχρέωση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής να υποβάλουν προσφορά για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών ετήσιας ασφαλιστικής κάλυψης των επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Οι ελάχιστες  απαιτήσεις και προδιαγραφές των καλύψεων αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσης (συνημμένοι πίνακες).

Δικαίωμα συμμετοχής: έχουν όσες ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή όσοι ασφαλιστικοί πράκτορες αυτών, ασκούν νόμιμα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης από αυτοκίνητα και οχήματα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να ασκεί νομίμως τη δραστηριότητα που προβλέπει η παρούσα και να μην υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 για τους υπόχρεους κατά περίπτωση:

  • Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 

Ο Περιφερειάρχης

Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Γεώργιος Κασαπίδης

Συνημμένα:

  • Παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης 35 επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Κοζάνης και για το χρονικό διάστημα από 5-3-2023 έως και 5-3-2024 (pdf)
  • Το έντυπο προσφοράς για ασφάλιστρα της Π.Δ.Μ. 2023 (σε μορφή doc)

 

 

etisia-asfalisi-ochimaton-me-2023-pekozanis