Παράταση του αριθμ. 2/2020 Διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για τα σχολικά έτη 2020 – 2022, με α.α. 96038 στο ΕΣΗΔΗΣ

Μεταφορά μαθητών

Παράταση του αριθμ. 2/2020 Διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για τα σχολικά έτη 2020 – 2022, με α.α. 96038 στο ΕΣΗΔΗΣ

Παράταση του αριθμ. 2/2020 Διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για τα σχολικά έτη 2020 – 2022, με α.α. 96038 στο ΕΣΗΔΗΣ

Ανακοινώνεται ότι με την αριθμ. 1521/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο διενέργειας του 2/2020 Διεθνούς

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας

Καστοριάς, για τα σχολικά έτη 2020 – 2022, με αρ. δημοσίευσης στο TED 2020/S  182-438531 και α.α. 96038 στο ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 2.757.323,58 € (δύο εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες τριακόσια είκοσι τρία ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και δικαιωμάτων προαίρεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, λόγω α) της αδυναμίας προσκόμισης, από οικονομικούς φορείς, εγγυητικών επιστολών, ποινικού μητρώου κλπ, με την επιβολή επιπρόσθετων μέτρων στην ΠΕ Καστοριάς και την λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, στα πλαίσια περιορισμού εξάπλωσης του covid 19, καθώς και β) της αδυναμίας συστημικά, ολοκλήρωσης της υποβολής των προσφορών τους.

Ύστερα από τα παραπάνω:

Α) Ο αριθμός του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ τροποποιείται από 96038 , γίνεται 96038,1.

Β) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr/, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι τις 12/11/2020 και ώρα 15.00μμ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της Ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στις 18/11/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00πμ, από το αρμόδιο, πιστοποιημένο στο σύστημα, συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού).

Γ) Η αρίθμηση όλων των δρομολογίων, στο σύστημα – γραμμές, ξεκινάει από τον αριθμό 4, αντί 1. Κατά τα λοιπά τα δρομολόγια είναι ως η αρχική διακήρυξη.

Δ) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο 2% λόγω της παράτασης της υποβολής προσφορών η ισχύς της, δεν πρέπει να είναι μικρότερη της 31.5.2021.

Ε) Για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), ισχύει ότι το άρθρ. 2.4.3.1 της διακήρυξης ορίζει.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Αρχής https://kastoria.pdm.gov.gr/, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στο ΕΣΗΔΗΣ.

Η παρούσα απόφαση της παράτασης θα ακολουθήσει όλους τους κανόνες δημοσιότητας που είχαν τηρηθεί για τη δημοσιότητα της απόφασης διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού.

Δείτε εδώ ολόκληρη την Ανακοίνωση για την Παράταση του αριθμ. 2/2020 Διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για τα σχολικά έτη 2020 – 2022, με α.α. 96038 στο ΕΣΗΔΗΣ