Μεταφορά μαθητών Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Μεταφορά Μαθητών ΠΕ Καστοριάς για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Μεταφορά Μαθητών ΠΕ Καστοριάς για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 33 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Καστοριάς, για
τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της χαμηλότερης τιμής ανά δρομολόγιο ή Τμήμα δρομολογίων που θα
αποτυπώνονται στην εκάστοτε πρόσκληση υποβολής προφορών.

  • Περίληψη Διακήρυξης

perilispi

 

 

  • Διακήρυξη 1/2023

diakirixi_1_2023