Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάθεση 3 αδιάθετων δρομολογίων σχολικού έτους 2023-2024 Π.Ε. Καστοριάς

Διαγωνισμός για τη μεταφορά μαθητών για τη σχολική περίοδο 2023-2024 – ΠΕ Γρεβενών

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διαγωνισμός για τη μεταφορά μαθητών για τη σχολική περίοδο 2023-2024

Προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Γρεβενών για τη σχολική περίοδο 2023-2024

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Γρεβενών προκηρύσσει Διεθνή Aνοιχτό Hλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την ανάθεση υπηρεσιών: «ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ XΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2024» συνολικού προϋπολογισμού 1.767.107,11 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%  (ΕΣΗΔΗΣ: Α/Α 266133).

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ  και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις.

Κριτήρια ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής  πύλης: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  22/12/2023 και ώρα 11:00 π.μ. 

 

Συνημμένα αρχεία:

  1. Περίληψη διακήρυξης
  2. ΑΔΑΜ Διακήρυξης
  3. Διακήρυξη
  4. ΕΕΕΣ (pdf)
  5. ΕΕΕΣ (xml)