Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητατας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, περιόδου Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2023, Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2024 & Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025

Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Αρ. Διακ. 10/2023

ΕΣΗΔΗΣ 194189

 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- – Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997769589
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης
Ταχυδρομική διεύθυνση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27
Πόλη ΚΟΖΑΝΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός 50100
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS EL 53, EL 531
Τηλέφωνο 2461351194 & 2461351159
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) x.toumpas@pdm.gov.gr & th.lirakos@pdm.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Χρ. Τούμπας & Θεμιστοκλής Λυράκος
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.pdm.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α)  Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

β)  Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

γ)  Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Η παρούσα διαδικασία αφορά στη δημιουργία Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 33 του ν. 4412/2016.

Για τη σύναψη των επιμέρους συμβάσεων στο πλαίσιο του ΔΣΑ, η Αναθέτουσα Αρχή ακολουθεί τους κανόνες της κλειστής διαδικασίας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα.

Η ισχύς του ΔΣΑ θα διαρκέσει έως την 30/06/2025.

Στους ενδιαφερόμενους ή συμμετέχοντες στο σύστημα οικονομικούς φορείς δεν επιβάλλεται καμία χρέωση πριν από ή κατά την περίοδο ισχύος του ΔΣΑ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, κάθε αναφορά σε «αίτηση συμμετοχής» νοείται ως αναφορά στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (εφεξής ΕΕΕΣ).

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης του παρόντος ΔΣΑ είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Η δαπάνη των επιμέρους συμβάσεων που θα συναφθούν βαρύνει την με Κ.Α. : 192.0821 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του/ων οικονομικού/ών έτους/ών 2023,2024,2025.

  • Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης 91728/01-06-2023 (ΑΔΑ ΨΘ517ΛΨ-ΡΙ3), οικ. Έτους 2023
  • Απόφαση Περιφερειάρχη Πολυετούς 89932/31-05-2023 (ΑΔΑ 6ΘΣ37ΛΨ-ΛΒΖ) ετών23,2024 και 2025, κατόπιν της αριθ756/23 Απόφασης οικονομικής Επιτροπής.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο του παρόντος ΔΣΑ είναι η ανάθεση επιμέρους συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Κοζάνης, σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στη παρούσα και τα Παραρτήματα.

Οι προς παροχή υπηρεσίες αφορούν τη μίσθωση κατάλληλων μεταφορικών μέσων, δημόσιας χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης, από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, για τα σχολικά έτη 2023 (01/09/2023 έως 31/12/2023), 2024 (01/01/2024 έως 31/12/2024) και 2025 (01/01/2023 έως 30/06/2025).

Διαβάστε αναλυτικά την Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, περιόδου Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2023, Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2024 & Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025

symvasi-oximatwn