Προμήθεια υγρών καυσίμων - Πετρέλαιο

Επαναληπτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης αυτοκινήτων, μηχανημάτων της Π.Ε Φλώρινας για την περίοδο 2021-2022

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Επαναληπτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης αυτοκινήτων, μηχανημάτων της Π.Ε Φλώρινας για την περίοδο 2021-2022

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση.

Αντικείμενο της σύμβασης της Π.Ε. Φλώρινας είναι η προμήθεια καυσίμων κίνησης. Η εκτιμώμενη αξία  της σύμβασης για προμήθεια καυσίμων κίνησης ανέρχεται στο ποσό των 80.125,45   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και δικαιωμάτων προαίρεσης 10% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 64.617,30, ΦΠΑ : 15.508,15 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία άρθρου 121 του ν. 4412/16.

Η διάρκεια της σύμβασης Π.Ε. Φλώρινας από Νοέμβριο 2021 έως και Οκτώβριο 2022.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες με δικαίωμα μονομερούς παράτασης για τρεις (3) μήνες  ακόμα, εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι συνολικές ποσότητες και υπάρχει διαθέσιμη σχετική πίστωση.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29/10/2021 και ώρα 15.00.
Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του  Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 4-11-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00.

Στοιχεία Επικοινωνίας :
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική  πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση :

www.promitheus.gov.gr

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :

Την ∆/νση ∆ιοικητικού – Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Φλώρινας για τους όρους της ∆ιακήρυξης.

Την ∆/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Φλώρινας για τις Τεχνικές Προδιαγραφές ή στις ιστοσελίδες https://www.pdm.gov.gr/ και https://florina.pdm.gov.gr/

Πατήστε εδώ για τα σχετικά έγγραφα.