Ολοκληρωμένο σύστημα τηλεδιαχείρισης-τηλεμέτρησης

Διακήρυξη προμήθειας: Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιαχείρισης-τηλεμέτρησης & προμήθεια ηλεκτρ/μηχ. εξοπλισμού άρδευσης αμπελώνα στην ΠΕ Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη προμήθειας: Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιαχείρισης-τηλεμέτρησης & προμήθεια ηλεκτρ/μηχ. εξοπλισμού άρδευσης αμπελώνα Αγ. Παντελεήμων Αμυνταίου

Ο Δικαιούχος, ΠΕ Φλώρινας Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ- ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» (CPV) : 32441100-7 «Τηλεμετρικό Σύστημα Παρακολούθησης» και 32441200-8 «Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου», Εξοπλισμός άρδευσης (43323000-3), Κωδικός ΝUTS: EL533 με προϋπολογισμό 1.178.530,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 282.847,20 €.

Η προμήθεια αφορά στην Εξοικονόμηση Ενέργειας του δικτύου άρδευσης του αμπελώνα Αγ. Παντελεήμων, Αμυνταίου και αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

1.Το σύστημα συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου, αυτοματισμού, διαχείρισης και επεμβάσεως στη λειτουργία του δικτύου που αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

● Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) οι οποίοι θα εγκατασταθούν στις γεωτρήσεις-δεξαμενές.
● Σημείο Μέτρησης Παροχής Κλειστού Αγωγού (ΣΜΠΚΑ) για τη ρύθμιση της πίεσης και τηνεποπτεία της πίεσης και της ροής στους αγωγούς.
● Σύστημα Γεωργίας Ακριβείας μέσω τριακοσίων ενενήντα έξι (396) σταθμών μέτρησης υγρασίας εδάφους, τοπικών αγρομετεωρολογικών σταθμών και κατάλληλου λογισμικού.
● Συστήματα ελεγχόμενης άρδευσης με κάρτα.
● Έναν (1) Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ).

2.Ο ΚΣΕ θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου SCADA που στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και στη συνολική επεξεργασία τους με σκοπό την ενεργειακή διαχείριση του συστήματος, την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων.

3.Δίκτυο επικοινωνιών για την τηλεπικοινωνία των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ) των γεωτρήσεων, του Σημείου Μέτρησης Παροχής Κλειστού Αγωγού (ΣΜΠΚΑ), των τοπικών σταθμών μέτρησης υγρασίας εδάφους και των αγρομετεωρολογικών σταθμών με τον ΚΣΕ αποτελούμενο από το απαραίτητο υλικό και λογισμικό επικοινωνίας.

Θα υπάρξει δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα δύο (2) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και επί εικοσιτετραώρου βάσεως, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στην Υπηρεσία

Τέλος, συμπεριλαμβάνεται εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της 2μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας, στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευές, τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων κ.λπ. της προμήθειας και ο εφοδιασμός με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για την σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος. Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και υλικών καθώς και οι εργασίες ενσωμάτωσης τους, περιγράφονται στα τεύχη Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών Προδιαγραφών.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.pdm.gov.gr)

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/1/2024 και ώρα 15:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , την 15/01/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00

Η προμήθεια χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση: 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη 2014 – 2020. Ο κωδικός της προμήθειας είναι: ΟΠΣΑΑ 0036150076, υποέργο 2 και ο κωδικός ΣΑΕ:. 2023ΣΕ08210010
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες (10 μήνες για την παράδοση και τουλάχιστον 2 μήνες για την δοκιμαστική λειτουργία και την τεκμηρίωση του
συνολικού συστήματος) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Κοζάνη, 30/11/2023
Ο Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

Κασαπίδης Γεώργιος

Πατήστε εδώ για τα σχετικά αρχεία