Διαγωνισμός προμήθειας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΤΟΕΒ ΣΕΡΒΙΩΝ»

Διαγωνισμός προμήθειας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΤΟΕΒ ΣΕΡΒΙΩΝ»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διαγωνισμός προμήθειας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΤΟΕΒ ΣΕΡΒΙΩΝ»

Διαγωνισμός προμήθειας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΟ ΤΟΕΒ ΣΕΡΒΙΩΝ»

 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 180962

 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997769589
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης
Ταχυδρομική διεύθυνση ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ
Πόλη ΚΟΖΑΝΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός 50100
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS EL 53
Τηλέφωνο 2461052687

2464021169

Φαξ 2461052685
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο d.ty@pdm.gov.gr

h.giannopoulos@pdm.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΛΙΑΧΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.pdm.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση Υποτομέας ΟΤΑ.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής εμπίπτει στην κατηγορία των Γενικών Δημόσιων Υπηρεσιών.

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και ο N. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α)  Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Συστημικός Αριθμός Διαγωνισμού 180962).

β)  Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Συστημικός Αριθμός 180962).

γ)  Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:

την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.promitheus.gov.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του N. 4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωδ. Σ.Α 082/1 (Κωδικός ΟΠΣΑΑ 0036165872) και κωδικός ΣΑΕ  2023ΣΕ08210010

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση: 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020  με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 1151/07-04-2023  του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  (Π.Α.Α) 2014 – 2020 Δράση 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036165872  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη του υποέργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΟ ΤΟΕΒ ΣΕΡΒΙΩΝ» της πράξης

ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα εννιά χιλιάδες οχτακόσια πενήντα εννιά ευρώ και είκοσι λεπτά  (2.199.859,20 €) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. (24%) που ανέρχεται σε τετρακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα εννιά ευρώ και είκοσι λεπτά (425.779,20 €)

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΟ ΤΟΕΒ ΣΕΡΒΙΩΝ» αφορά

 1. Στο σύστημα συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου, αυτοματισμού, διαχείρισης και επεμβάσεως στη λειτουργία του δικτύου που αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:
  • Πέντε (25) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ).
  • Διακόσια πενήντα (250) Συστήματα άρδευσης με προπληρωμένη κάρτα στις υποδομές του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Σερβίων.
  • Έναν (1) Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ)
 1. Στο ΚΣΕ που περιλαμβάνει την εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου SCADA που στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και στη συνολική επεξεργασία τους με σκοπό την ενεργειακή διαχείριση του συστήματος, την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων.

  Δίκτυο επικοινωνιών για την τηλεπικοινωνία των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου και των Τοπικών Σταθμών Παρακολούθησης Γεωτρήσεων με τον ΚΣΕ αποτελούμενο από το απαραίτητο υλικό και λογισμικό επικοινωνίας.

 1. Στην αναβάθμιση των 3 αντλιοστασίων του αρδευτικού με την αντικατάσταση 8 απαρχαιωμένων αντλητικών συγκροτημάτων (ητοι αποξήλωση υπαρχόντων και προμήθεια και εγκατάσταση νέων)
 2. Θα υπάρξει δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα δύο (2) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και επί εικοσιτετραώρου βάσεως, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στην Υπηρεσία .
 3. Τέλος, συμπεριλαμβάνεται εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της 2μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας, στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευές, τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων κλπ της προμήθειας και ο εφοδιασμός με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για την σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος.

Συνημμένα:

 • Ο Διαγωνισμός προμήθειας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΤΟΕΒ ΣΕΡΒΙΩΝ» (σε μορφή pdf)

 • Ο Διαγωνισμός προμήθειας από την Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (σε μορφή pdf)

 

diakhriksh-promitheias-ardeytikes-ypodomes-servia