Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων αρδευτικών υποδομών με ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιαχείρισης-τηλεμέτρησης και συστήματος προπληρωμένης άρδευσης στο ΤΟΕΒ Σερβίων

Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων αρδευτικών υποδομών με ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιαχείρισης-τηλεμέτρησης, στο ΤΟΕΒ Σερβίων

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων αρδευτικών υποδομών με ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιαχείρισης-τηλεμέτρησης, στο ΤΟΕΒ Σερβίων

Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων αρδευτικών υποδομών με ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιαχείρισης-τηλεμέτρησης και συστήματος προπληρωμένης άρδευσης στο ΤΟΕΒ Σερβίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 288340

 

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου «Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων αρδευτικών υποδομών με ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιαχείρισης-τηλεμέτρησης και συστήματος προπληρωμένης άρδευσης, στο ΤΟΕΒ Σερβίων»

αφορά

  1. Στο σύστημα συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου, αυτοματισμού, διαχείρισης και επεμβάσεως στη λειτουργία του δικτύου που αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

–     Πέντε (25) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ).

–     Διακόσια πενήντα (250) Συστήματα άρδευσης με προπληρωμένη κάρτα στις υποδομές του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Σερβίων.

–     Έναν (1) Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ)

  1. Στο ΚΣΕ που περιλαμβάνει την εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου SCADA που στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και στη συνολική επεξεργασία τους με σκοπό την ενεργειακή διαχείριση του συστήματος, την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων.

Δίκτυο επικοινωνιών για την τηλεπικοινωνία των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου και των Τοπικών Σταθμών Παρακολούθησης Γεωτρήσεων με τον ΚΣΕ αποτελούμενο από το απαραίτητο υλικό και λογισμικό επικοινωνίας.

  1. Στην αναβάθμιση των 3 αντλιοστασίων του αρδευτικού με την αντικατάσταση 8 απαρχαιωμένων αντλητικών συγκροτημάτων (ητοι αποξήλωση υπαρχόντων και προμήθεια και εγκατάσταση νέων)
  2. Θα υπάρξει δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα δύο (2) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και επί εικοσιτετραώρου βάσεως, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στην Υπηρεσία .
  3. Τέλος, συμπεριλαμβάνεται εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της 2μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας, στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευές, τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων κλπ της προμήθειας και ο εφοδιασμός με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για την σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος.

Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και υλικών καθώς και οι εργασίες ενσωμάτωσης τους, περιγράφονται στα τεύχη Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών Προδιαγραφών που αποτελούν παραρτήματα της παρούσας.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

32441100-7 «Τηλεμετρικό Σύστημα Παρακολούθησης» και

32441200-8 «Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου», Εξοπλισμός άρδευσης (43323000-3).

Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Όλος  εξοπλισμός θα προμηθευτεί από τον ίδιο ανάδοχο για να υπάρχει αποτελεσματικός συντονισμός και συμβατότητα μεταξύ των επιμέρους εξαρτημάτων του προς προμήθεια εξοπλισμού.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εκατόν ενεννήντα εννιά χιλιάδες οχτακόσια πενήντα εννιά ευρώ και είκοσι λεπτά  (2.199.859,20 €) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. (24%) που ανέρχεται σε τετρακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα εννιά ευρώ και είκοσι λεπτά (425.779,20 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες (10 μήνες για την παράδοση και τουλάχιστον 2 μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία και την τεκμηρίωση του συνολικού συστήματος) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα Ι και στο Παράρτημα ΙΧ της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς  βάσει τιμής  (άρθρο 86 του Ν. 4412/2016).

 

Συνημμένα:

  • Η σχετική διακήρυξη (σε μορφή pdf)
  • Η σχετική προκήρυξη (σε μορφή pdf)

 

diakiyxi-veltiosi-energeiakis-apodosis-yfistamenon-ardeftikon-ypodomon-me-tilediacheirisi-toev-servion