Υπολογιστής σε Γραφείο της ΠΔΜ

Διαγωνισμός προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας 2022

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διαγωνισμός προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας 2022

Διαγωνισμός προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας 2022

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, ύστερα από την με αριθ. 1501/12-10-2022 (ΑΔΑ ΩΖΛΓ7ΛΨ-ΕΘΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με ηλεκτρονικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας 2022.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται συνολικά στα 89.465,00 € με ΦΠΑ και 72.149,19 € χωρίς ΦΠΑ.

Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά είτε συνολικά για όλα τα Τμήματα Α & Β των ειδών, ή μεμονωμένα είτε για το Τμήμα Α είτε για το Τμήμα Β και για το σύνολο των ποσοτήτων κάθε τμήματος.

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 07/11/2022 και ώρα 23:59.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών είναι η: 11/11/2022 ώρα 09.00 π.μ.

Η σύμβαση θα ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι 31-12-2022.

Κάθε Ηλεκτρονική Προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής που θα καλύπτει το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ και χωρίς δικαιώματα προαίρεσης του Τμήματος Α ή του Τμήματος Β των ειδών ή του συνόλου των Τμημάτων Α & Β των ειδών.

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς του είναι ένα έτος με ίσο χρόνο παράτασης. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Το τιμολόγιο δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο θα κοπεί στο όνομα: Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, Π.Ε. Φλώρινας, Πτολεμαίων 1, ΑΦΜ. 997769589, ΔΟΥ Κοζάνης, και θα βαρύνει τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές.

Πατήστε εδώ για τα σχετικά έγγραφα.