Ανοικτός Διαγωνισμός προμήθειας φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπών ειδών πληροφορικής

Ανακοίνωση παροχής Διευκρινήσεων Διαγωνισμού προμήθειας ειδών πληροφορικής (Αρ. Διακ. 24/2023)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση παροχής Διευκρινήσεων Διαγωνισμού προμήθειας ειδών πληροφορικής (Αρ. Διακ. 24/2023)

Ανακοίνωση παροχής Διευκρινήσεων Διαγωνισμού προμήθειας ειδών πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ) και των ΠΕ της ΠΔΜ

(Αρ. Διακ. 24/2023)

Σχετικά με τον διαγωνισμό σας παρέχουμε συμπληρωματικές πληροφορίες όσον αφορά τον χρόνο ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ο οποίος εκ παραδρομής δεν μνημονεύεται στο τεύχος της Διακήρυξης και ο οποίος είναι έως 07/01/2025.

 

Η Προϊσταμένη
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Καλπάκη Βαϊα

 

 

Διαβάστε αναλυτικά τον Ανοικτό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, προμήθειας φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπών ειδών πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

diakiriksi_laptops_othones

Ανοικτός Διαγωνισμός προμήθειας φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπών ειδών πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας