Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων (ΕΣΗΔΗΣ 158378)

προμήθεια υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων

Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων (ΕΣΗΔΗΣ 158378)

Αριθμός Διακήρυξης 5/22 Αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ 158378

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί «Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων» με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ.

Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός της  προμήθειας ορίζεται ως εξής:

Τμήμα 1:  77.229,00  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Τμήμα 2:   41.256,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι: 21/4/2022 και ώρα 15:00 μ.μ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι: 27/4/2022 και ώρα 10:00

Η προσφορά  θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 93, 94, και 95 του Ν. 4412/16.

Κριτήριο κατακύρωσης της υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι  360 ημερολογιακές ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η εγγύηση συμμετοχής   είναι 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α:

Για το Τμήμα 1: 1.245,62  ευρώ

Για το Τμήμα 2: 666,00 ευρώ

Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνεται στο τέλος της παραλαβής της προμήθειας  με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη παρέχονται στο τηλ: 2461351193, αρμόδιος υπάλληλος Ωρολογά Ελένη στο Τμήμα Προμηθειών (ημιώροφος) γραφείο 20, Διοικητήριο-Δημοκρατίας 27.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο e.orologa@pdm.gov.gr.

 

Ο Περιφερειάρχης

Δυτικής  Μακεδονίας

Κασαπίδης  Γεώργιος 

 

Συνημμένα:

Η περίληψη της διακήρυξης για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων (ΕΣΗΔΗΣ 158378), με ΑΔΑ: 6ΡΩΖ7ΛΨ-Σ8Ψ