προμήθεια υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων

Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων (ΕΣΗΔΗΣ 158378)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων (ΕΣΗΔΗΣ 158378)

Αριθμός Διακήρυξης 5/22 Αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ 158378

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί «Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων» με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ.

Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός της  προμήθειας ορίζεται ως εξής:

Τμήμα 1:  77.229,00  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Τμήμα 2:   41.256,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι: 21/4/2022 και ώρα 15:00 μ.μ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι: 27/4/2022 και ώρα 10:00

Η προσφορά  θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 93, 94, και 95 του Ν. 4412/16.

Κριτήριο κατακύρωσης της υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι  360 ημερολογιακές ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η εγγύηση συμμετοχής   είναι 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α:

Για το Τμήμα 1: 1.245,62  ευρώ

Για το Τμήμα 2: 666,00 ευρώ

Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνεται στο τέλος της παραλαβής της προμήθειας  με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη παρέχονται στο τηλ: 2461351193, αρμόδιος υπάλληλος Ωρολογά Ελένη στο Τμήμα Προμηθειών (ημιώροφος) γραφείο 20, Διοικητήριο-Δημοκρατίας 27.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο e.orologa@pdm.gov.gr.

 

Ο Περιφερειάρχης

Δυτικής  Μακεδονίας

Κασαπίδης  Γεώργιος 

 

Συνημμένα:

Η περίληψη της διακήρυξης για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων (ΕΣΗΔΗΣ 158378), με ΑΔΑ: 6ΡΩΖ7ΛΨ-Σ8Ψ