Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών “ANUGA 2023”

Διαγωνισμός για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών “ANUGA 2023”

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών “ANUGA 2023”

Αρ. Διακ. 17/2023

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 212247

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου του  ανοικτού διαγωνισμού συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην:

Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών “ANUGA 2023”

Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 85.000,00€ (συμπ ΦΠΑ).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς Ηλεκτρονικά, μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν. 4155/2013, το άρθρο 11 της αρίθμ. Π1/2390/2013 (Α,2677) και τον Ν. 4412/16.

  • Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών: ΑΜΕΣΑ
  • Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 31/08/2023 και ώρα 15:00 μ.μ.
  • Αποσφράγιση Προσφορών 05/09/2023

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής Ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η σύμβαση θα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως της σχετικής πίστωσης.

Κάθε Ηλεκτρονική Προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής που θα καλύπτει το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι  10 μήνες.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Αναλυτικότερες πληροφορίες στην αριθμ. 17/2023 Διακήρυξη. Η περίληψη της Διακήρυξης απεστάλη για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 11/08/2023.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Γεώργιος Κασαπίδη

Συνημμένα:

Ο Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Έκθεση ANUGA 2023 (pdf)

Το Έντυπο Προσφοράς Διαγωνισμού (doc)

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, συστημικός αριθμός 212247.

diagwnismos-ekthesi-anuga