Προμήθεια αυτοτελών κλιματιστικών μονάδων για Υπηρεσίες-Δομή Υγείας και Σύλλογο ΑΜΕΑ ΠΕ Κοζάνης

Προμήθεια αυτοτελών κλιματιστικών μονάδων για Υπηρεσίες-Δομή Υγείας και Σύλλογο ΑΜΕΑ ΠΕ Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Προμήθεια αυτοτελών κλιματιστικών μονάδων για Υπηρεσίες-Δομή Υγείας και Σύλλογο ΑΜΕΑ ΠΕ Κοζάνης (εκ παραδρομής εγγράφτηκε στη Διακήρυξη 2/2023 από 2/2024)

Αριθμός Διακήρυξης 2/2024 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 314280)

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια αυτοτελών κλιματιστικών μονάδων για Υπηρεσίες-Δομή Υγείας και Σύλλογο ΑΜΕΑ ΠΕ Κοζάνης».

Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 14.074,00€ (συμπ ΦΠΑ).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους Οικονομικούς Φορείς Ηλεκτρονικά, μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν. 4155/2013, το άρθρο 11 της αρίθμ. Π1/2390/2013 (Α,2677) και τον Ν. 4412/16, όπως ισχύουν.

  • Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών: ΑΜΕΣΑ
  • Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα Υποβολής Προσφορών: 20/2/2024 και ώρα 15:00 μ.μ.
  • Αποσφράγιση Προσφορών 26/2/2024 και ώρα 10:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής Ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η σύμβαση θα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως της σχετικής πίστωσης.

Κάθε Ηλεκτρονική Προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής που θα καλύπτει το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ ή του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία υποβάλλεται προσφορά σύμφωνα με την Διακήρυξη.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 10 μήνες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον  προϋπολογισμό  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Αναλυτικότερες πληροφορίες στην αριθμ. 2/2024 Διακήρυξη.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 

Γεώργιος  Αμανατίδης

 

Συνημμένα:

Ο Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, κάτω των ορίων «Προμήθεια αυτοτελών κλιματιστικών μονάδων για Υπηρεσίες – Δομή Υγείας και Σύλλογο ΑΜΕΑ ΠΕ Κοζάνης» (ΑΔΑ: 96ΓΝ7ΛΨ-ΤΦΡ)

klimatistikes_monades_2024