Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2024-2025

Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2024-2025 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Π.Δ.Μ.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2024-2025 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Π.Δ.Μ.

Περίληψη – Διεθνής Ηλεκτρονικός  Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2024-2025 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Π.Δ.Μ.» (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης:  33803/10-04-2024)

ΑΔΑ ΨΤΟΕ7ΛΨ-ΣΚ9

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής,  για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2024-2025 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». CPV 90620000.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ Εκτιμώμενη Αξία χωρίς το

δικαίωμα

Προαίρεσης

Εκτιμώμενη Αξία  δικαιώματος 

Προαίρεσης

Εκτιμώμενη Αξία με δικαίωμα

Προαίρεσης

ΤΜΗΜΑ 1  : «KOZANH»

(α/α ΕΣΗΔΗΣ 346782)

274.000,00 67.350,00 341.350,00
ΤΜΗΜΑ 2  : «ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ»

(α/α ΕΣΗΔΗΣ 346781)

122.000,00 28.200,00 150.200,00
ΤΜΗΜΑ 3  : «ΦΛΩΡΙΝΑ – ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ» (α/α ΕΣΗΔΗΣ 346783) 367.500,00 96.300,00 463.800,00
ΤΜΗΜΑ 4  : «ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ»

(α/α ΕΣΗΔΗΣ 346784)

59.000,00 12.450,00 71.450,00
ΤΜΗΜΑ 5  : «ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ – ΤΣΟΤΥΛΙ» (α/α ΕΣΗΔΗΣ 346785) 162.000,00 38.700,00 200.700,00
ΤΜΗΜΑ 6  : «ΣΕΡΒΙΑ»

(α/α ΕΣΗΔΗΣ 346786)

91.500,00 22.800,00 114.300,00
ΤΜΗΜΑ 7  : «ΓΡΕΒΕΝΑ»

(α/α ΕΣΗΔΗΣ 346787)

92.100,00 21.630,00 113.730,00

 

Προσφορές υποβάλλονται ένα ή παραπάνω τμήματα ή για το σύνολο των τμημάτων

Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.455.530,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 1.804.857,20 €). Το δικαίωμα προαίρεσης είναι 287.430,00 € (πλεον ΦΠΑ).

Γλώσσα: Ελληνική

Χρόνος Ισχύος Προσφορών: 9 Μήνες.

Διάρκεια Σύμβασης: 6 Μήνες

Αρμόδιο Όργανο Άσκησης Προσφυγών: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα άρθρα 345-374 του ν. 4412/16 και του Π.Δ 39/2017, όπως ισχύουν.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς Ηλεκτρονικά, μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν. 4155/2013, της αρίθμ. 56902/215/17 (Β/1924) Υ.Α και τον Ν. 4412/16

  • Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών: 15/04/2024
  • Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22/05/2024 και ώρα 15:00.
  • Αποσφράγιση Προσφορών 28/05/2024, ώρα 15:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής Ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Κάθε Ηλεκτρονική Προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής που θα καλύπτει το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, για το τμήμα ή τα τμήματα υποβολής προσφοράς.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον  τακτικό προϋπολογισμό  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Αναλυτικοί Όροι του Διαγωνισμού και σχετικές λεπτομέρειες: Όπως αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη τα οποία είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση:

https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/ και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ & στο ΚΗΜΔΗΣ.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες: όσον αφορά την διακήρυξη στο τηλ. 2461052704. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του φορέα και το χώρο του Διαγωνισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, για ενδεχόμενες δημοσιεύσεις ανακοινώσεις, στα πλαίσια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Περίληψη απεστάλη για Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 09/04/2024 (2024-00209769)

 

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Αμανατίδης  Γεώργιος

 

Συνημμένα:

Η Περίληψη – Διεθνής Ηλεκτρονικός  Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2024-2025 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Π.Δ.Μ.», με ΑΔΑ: ΨΤΟΕ7ΛΨ-ΣΚ9