Μετατάξεις

Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο δέκα (10) υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ ή Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Οικονομολόγων

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη στο ελεγκτικό συνέδριο δέκα (10) υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ ή Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Οικονομολόγων

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ανακοινώνει ότι/προκειμένου να καλύψει δέκα (10) θέσεις της Κατηγορίας ΠΕ του Κλάδου Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ ή Κλάδου Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Οικονομολόγων, στις υπηρεσίες αυτού στις Περιφερειακές Ενότητες:

Αχαΐας (2 θέσεις), Έβρου (1 θέση), Ευβοίας {1 θέση), Ηλείας (1 θέση), Κέρκυρας (1 θέση), Λακωνίας (1 θέση), Λευκάδας (1 θέση), Πρέβεζας (1 θέση) και Τρικάλων (1 θέση), προτίθεται να προβεί στην πλήρωση των θέσεων αυτών με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις

α) του άρθρου 40 του ν,3772/2009 (ΑΊ12), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν.3858/2010 {Α’ 102),

β) του άρθρου 29 παρ. 3 του ν. 4531/2018 (Α’62),

γ) ν. 2812/00 (Α’67) «Κύρωση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων»,

δ)του ν.4354/2015 (Α’176) και ε) του άρθρου 18 του ν, 4129/2013 (Α’ 52), όπως ισχύουν.

Οι μετατάξεις θα πραγματοποιηθούν ύστερα από θετική γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας και εν γένει της προσωπικότητάς τους.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, εφόσον έχουν συμπληρώσει τριετή υπηρεσία από το διορισμό τους και δεν έχουν υπερβεί το πεντηκοστό έτος της ηλικίας τους.

Η δαπάνη μισθοδοσίας των μετατασσόμενων υπαλλήλων θα εξασφαλισθεί με μεταφορά των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου (σχετ, η υπ’ αριθ. 2/1901/ΔΠΓΚ/ 08.01.2019 εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους).

Οι υποψήφιοι προς μετάταξη υπάλληλοι πρέπει να κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ Νομικής ή οικονομικής κατεύθυνσης οποιουδήποτε ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει.

Ποόσθετα Προσόντα:

Απαιτείται επίσης η γνώση Χειρισμού Η/Υ τουλάχιστον στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Επίσης θα συνεκτιμηθούν: α) η εμπειρία ή οι γνώσεις β) η πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι προς μετάταξη υπάλληλοι καλούνται να καταθέσουν σχετική αίτηση, μέχρι τις 30.06.2021 είτε αυτοπροσώπως, καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Βουρνάζου 4 και Τσόχα Τ.Κ. 11521 Αθήνα, ισόγειο, γραφείο 32), είτε ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: Υπηρεσία Επιτρόπου «Ανθρώπινο Δυναμικό και Διοικητική Μέριμνα» του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οδός Βουρνάζου 4 και Τσόχα Τ.Κ. 11521 Αθήνα και θα πρέπει κατά την κατάθεση της αίτησής τους στην Υπηρεσία μας,

να επισυνάπτουν τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. Αίτηση μετάταξης, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, με υποχρεωτική αναγραφή της θέσης που τους ενδιαφέρει.
 2. Θετική γνωμοδότηση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του φορέα προέλευσης.
 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,
 4. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (και στοιχεία επικοινωνίας & email),
 5. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα είναι αληθή.
 6. Ευκρινή Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
 7. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών της υπηρεσίας τους, από το οποίο να προκύπτουν:
  • Οι ημερομηνίες διορισμού και ανάληψης υπηρεσίας, η κατηγορία εκπαίδευσης και ο κλάδος προσωπικού του/της υποψηφίου, οι τοποθετήσεις σε επιμέρους τμήματα της υπηρεσίας ή η ανάθεση καθηκόντων (εργασιακή εμπειρία), ο βαθμός που κατέχει και το τρέχον μισθολογικό κλιμάκιο,
  • Σύνολο των αναρρωτικών αδειών της τελευταίας πενταετίας,
  • ότι δεν υπάρχει εις βάρος τους πειθαρχική διαδικασία (Ε.Α.Ε. κλπ.) και ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή,
  • ότι δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από γενική ή ειδική διάταξη νόμου,
  • η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του ελέγχου γνησιότητας των δικαιολογητικών που ληφθήκαν υπόψη για το διορισμό τους, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 28 ν. 4305/14 (Α’237).

8. Αντίγραφα εκθέσεων αξιολόγησης των τριών (3) τελευταίων ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Επιτρόπου «Ανθρώπινο Δυναμικό και Διοικητική Μέριμνα» (τηλ. 2131309813, 2131309816)

Η παρούσα ανακοίνωση 0α αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Το Υπουργείο Εσωτερικών, παρακαλείται επιπρόσθετα, για την ανάρτησή της στον διαδικτυακό του τόπο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Συνημμένα:

Η Αίτηση της Ανακοίνωσης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη στο ελεγκτικό συνέδριο δέκα (10) υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ ή Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Οικονομολόγων (σε μορφή doc)