Λαμπτήρες

Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου Φ/Β συστήματος, λαμπτήρων LED, θερμοστατικών κεφαλών, αντλίας θερμότητας και συστήματος ΒΕMS στο κτίριο του Διοικητηρίου της ΠΕ Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου Φ/Β συστήματος, λαμπτήρων LED, θερμοστατικών κεφαλών, αντλίας θερμότητας και συστήματος ΒΕMS στο κτίριο του Διοικητηρίου της ΠΕ Φλώρινας

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου Φ/Β συστήματος, λαμπτήρων LED, θερμοστατικών κεφαλών, αντλίας θερμότητας και συστήματος ΒΕMS στο κτίριο του Διοικητηρίου της ΠΕ Φλώρινας, συνολικού προϋπολογισμού 234.768,17 € με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση:

• λαμπτήρων LED,

• θερμοστατικών κεφαλών,

• Φ/Β συστήματος

• αντλίας θερμότητας και

• συστήματος ΒΕMS για το κτίριο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε 15 ημέρες από την ανάρτηση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 4/11/2020 και ώρα 23:59.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 10/11/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 92588.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.pdm.gov.gr, στην διαδρομή: Ενημέρωση Πολιτών→Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί και florina.pdm.gov.gr, στην διαδρομή: Ενημέρωση Πολιτών→Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τους αναδόχους της σύμβασης αναλογικά και με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος.

Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης για ένα ή περισσότερα τμήματα, η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει τη σχετική δαπάνη δημοσιεύσεων, που αφορά στα αντίστοιχα τμήματα.

Πατήστε εδώ για τη διακήρυξη, έντυπο τεχνικής προσφοράς, έντυπο οικονομικής προσφοράς, και τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης.