Μετάταξη υπαλλήλων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Μετάταξη υπαλλήλων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου στην Κεντρική Υπηρεσία και στα Γραφεία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Μετάταξη υπαλλήλων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου στην Κεντρική Υπηρεσία και στα Γραφεία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Δημόσια Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετάταξη υπαλλήλων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου στην Κεντρική Υπηρεσία και στα Γραφεία Νομικού Συμβουλίου στην Κομοτηνή, στη Σύρο και στη Χαλκίδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

1. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), σε εκτέλεση της απόφασης της Προέδρου του με αριθμό 426/10-10-2023, προκηρύσσει την πλήρωση με μετάταξη των παρακάτω θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) και ιδίως των εδαφίων δ΄ και επόμενα, όπως τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε με το άρθρο 165 παρ. 2 του ν. 4972/2022 (Α΄ 181), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 124 του ν. 4831/2021 (Α΄170), για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ. και των Γραφείων Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην Κομοτηνή, στη Σύρο και στη Χαλκίδα, ως ακολούθως:

A. Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ.:

– πέντε (5) θέσεων του κλάδου – ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού,

– μιας (1) θέσης του κλάδου – ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Hardware- Software),

– μιας (1) θέσης του κλάδου – ειδικότητας TΕ Διοικητικού-Λογιστικού,

– δύο (2) θέσεων του κλάδου – ειδικότητας ΔΕ Υποστηρικτικού Προσωπικού/Γενικών Καθηκόντων.

Β. Γραφείο Νομικού Συμβουλίου στην Κομοτηνή

μιας (1) θέσης του κλάδου – ειδικότητας TΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Γ. Γραφείο Νομικού Συμβουλίου στη Σύρο

μιας (1) θέσης του κλάδου – ειδικότητας TΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Δ. Γραφείο Νομικού Συμβουλίου στη Χαλκίδα

μιας (1) θέσης του κλάδου – ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.

2. Η μετάταξη γίνεται σε κενή οργανική θέση του διοικητικού προσωπικού του Ν.Σ.Κ., κατηγορίας και κλάδου αντίστοιχου των προσόντων του μετατασσόμενου, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Διοικητικού Προσωπικού του Ν.Σ.Κ. και, ειδικά, σε περίπτωση υπαλλήλου Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη, αντίστοιχα.

Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, καθώς και την τυχόν προσωπική διαφορά στις αποδοχές.

Οι υποψήφιοι πρέπει, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας να έχουν συμπληρώσει, τουλάχιστον δύο (2) έτη υπηρεσίας από τον διορισμό τους ή την προηγούμενη τυχόν μετάταξή τους και να κατέχουν τα τυπικά και πρόσθετα προσόντα του κλάδου για τον οποίο υποβάλλουν αίτηση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο π.δ 85/2022 (Α΄ 232).

Επίσης, για τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής (Hardware- Software), απαιτείται η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, για δε τον κλάδο/ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού απαιτείται η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, ενώ επιθυμητή είναι και η γνώση της Γαλλικής γλώσσας.

Για τον κλάδο – ειδικότητα ΔΕ Υποστηρικτικού Προσωπικού/Γενικών Καθηκόντων θα συνεκτιμηθούν:

– Η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε διοικητικές υπηρεσίες.
– Η ικανότητα χρήσης Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β)υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
– Η εμπειρία σε ηλεκτρονικές εφαρμογές.

3. Η δαπάνη μισθοδοσίας των μετατασσόμενων υπαλλήλων:

θα καλυφθεί με τη διαδικασία που αναφέρεται στην εγκύκλιο εκτέλεσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, με αριθμό:

2/188030/ΔΠΓΚ/20-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΤΛΤΗ-1Ρ9) και σύμφωνα με τη βεβαίωση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με αριθμό 2/187933/ΔΠΓΚ/19-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΚ9ΟΗ-ΖΤ2),

κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), σε συνδυασμό με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του ιδίου νόμου, όπως το άρθρο 15 και η παράγραφος 4 του άρθρου 19 αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 70 και 71 αντίστοιχα του ν. 4646/2019 (Α΄ 201).

4. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nsk.gr, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, που αρχίζει την 11-10-2023 και λήγει την 31-10-2023, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • αίτηση μετάταξης, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, με αναγραφή της θέσης που τους ενδιαφέρει
  • αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (και στοιχεία επικοινωνίας και email)
  • υπεύθυνη δήλωση (ν. 1599/1986) στην οποία θα δηλώνουν ότι: i. έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για τη μετάταξη, ii. δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από γενική ή ειδική διάταξη νόμου, iii. τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι γνήσια και ακριβή, iv. τα στοιχεία που αναγράφονται στο βιογραφικό τους σημείωμα είναι αληθή και v. συναινούν στην επεξεργασία των στοιχείων που αναφέρουν στην αίτησή τους
  • αντίγραφα των τίτλων σπουδών
  • αντίγραφα αποδεικτικών γνώσεων πληροφορικής
  • αντίγραφα αποδεικτικών γνώσεων Αγγλικής, Γαλλικής γλώσσας
  • ευκρινές αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  • πιστοποιητικό- βεβαίωση με τη βαθμολογία των εκθέσεων αξιολόγησης των τελευταίων πέντε (5) ετών και το σύνολο των αναρρωτικών αδειών της τελευταίας πενταετίας.

Τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον πληρούν τους όρους του ΣΤ΄ μέρους της απόφασης του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) με αριθμό 94/2022 (B’ 3614).

Το απαιτούμενο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου, σύμφωνα με την κ.υ.α. με αριθμ. ΔΙΑΔΠ /Α/17854/10-07-2009 (Β΄1171).

5. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

Πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, δημοσίου δικαίου (μόνιμοι) που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως οριοθετείται κάθε φορά από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Δεν υπάγονται κατηγορίες υπαλλήλων από φορείς, στους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις περί μετατάξεων, οι οποίες ορίζουν πρόσθετες διαδικασίες και περιορισμούς (υπάλληλοι Υπουργείου Εξωτερικών, Καταστημάτων Κράτησης, Δικαστικοί Υπάλληλοι κλπ.).

Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην οικεία Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι, ενώ προκειμένου για υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ., η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά στο εποπτεύον Υπουργείο. Η εν λόγω κοινοποίηση θα πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του/της υπαλλήλου.

6. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού του Ν.Σ.Κ., στα τηλέφωνα 2132121811, 2132121800, 2132121814 και 2103800938 και στην ιστοσελίδα του Ν.Σ.Κ. www.nsk.gov.gr.

Η παρούσα δημόσια προκήρυξη αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσμευτική για το Ν.Σ.Κ.

Οι υπηρεσίες, στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα δημόσια προκήρυξη- πρόσκληση, παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν σε όλους τους υπαλλήλους τους που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και κλάδους, καθώς και στα ΝΠΔΔ που εποπτεύουν.

Η δημόσια προκήρυξη αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ν.Σ.Κ. www.nsk.gov.gr και στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρακαλείται για την ανάρτησή της στον διαδικτυακό του τόπο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΡΙΟΛΗ

Συνημμένα:

Δημόσια Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετάταξη υπαλλήλων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου στην Κεντρική Υπηρεσία και στα Γραφεία Νομικού Συμβουλίου στην Κομοτηνή, στη Σύρο και στη Χαλκίδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (με ΑΔΑ: 672ΔΟΡΡΕ-ΞΘΓ)

Για την Π.Δ.Μ.