Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου

Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου (4-3-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84- 86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύουν

 

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  α) των άρθρων 84-86 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26), όπως ισχύουν,
  β) της παραγράφου 3 του άρθρου 79 του ν.4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄53),
  γ) της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4301/2014 «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις» (Α΄223), όπως ισχύει,
  δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του ν.4622/2019 « Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.» (Α΄133),
 2. Το π.δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο)» (Α΄ 232) καθώς και την με αρ. πρωτ ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/429/οικ.20353/30-12- 2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΧΗ46ΜΤΛ6-ΒΨΘ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Δημοσίευση του Π.Δ.85/2022 (Α΄232) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο)»,
 3. Το π.δ. 4/2020 (Α΄ 4) «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
 4. Το π.δ. 106/2020 (Α΄ 255) «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου», όπως ισχύει,
 5. Το π.δ. 79/2023 (Α΄131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
 6. Την υπ΄αριθ. 408851/13-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΞΠ346ΜΔΨΟ-Η45) απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 596),
 7. Την υπ΄ αρ 1582/02-08-2023 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ783/Υ.Ο.Δ.Δ./02-08-2023),
 8. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ. 32096/16-12-2016 (Β΄4123) ΚΥΑ «Διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊσταμένων», όπως ισχύει
 9. Την αριθ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.33/οικ. 38337/6.11.2019 (Β΄4170) Υπουργική Απόφαση «Σύσταση και ανασυγκρότηση τριών (3) Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) στο Υπουργείο Εσωτερικών»,
 10. Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54/2611/9356/25 Ιουνίου 2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει» (ΑΔΑ: ΨΘΓΚ46ΜΤΛ6-7ΓΔ),
 11. Την αρ. ΔΙΔΚ/Φ.38/563/13.01.2023 (ΑΔΑ: 6ΔΧΖ46ΜΤΛ6-ΚΨΦ) υπουργική απόφαση «Ορισμός μελών Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) του άρθρου 86 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την αρ. ΔΙΔΚ/ Φ.38/1870/03.02.2023 (ΑΔΑ: 97Λ546ΜΤΛ-2ΙΑ) απόφαση,
 12. Την υπ’ αρ. 210275/13.04.2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών «Πράξη αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων του Οργανισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α’ 232) νέους κλάδους και ειδικότητες (Β’ 2859, ΑΔΑ: 6ΩΘ346ΜΔΨΟ-ΘΒΥ),
 13. Την υπ’ αριθ. 477578/24.10.2023 διαπιστωτική πράξη της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών “Κατάταξη Προσωπικού του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου στους νέους κλάδους και ειδικότητες του π.δ. 85/2022 (Α΄ 232)” και την Ο.Ε. αυτής,
 14. Το ειδικό περίγραμμα θέσης εργασίας της προκηρυσσόμενης θέσης, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της,
 15. Την από 31.12.2023 κένωση της θέσης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής, κατόπιν του με αριθ. 450795/04.10.2023 εγγράφου του Τμήματος Μόνιμου Προσωπικού και Προσωπικού ΙΔΑΧ, της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με θέμα «Αυτοδίκαιη λύση υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλου, λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας».
 16. Την ανάγκη πλήρωσης της κενωθείσας θέσης προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την προκήρυξη της ακόλουθης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου:

Ι. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ

Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής (άρθρο 21 π.δ.106/2020 (Α΄255)

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Τα καθήκοντα του προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 58 του π.δ.106/2020 (Α΄255) είναι τα ακόλουθα:

 1. Η ευθυγράμμιση των στρατηγικών σκοπών της Γενικής Διεύθυνσης με την αποστολή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
 2. Ο συντονισμός των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων
 3. Η παροχή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων στην πολιτική ηγεσία, μετά από ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η διαμόρφωση εναλλακτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας του φορέα.
 4. Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων του φορέα και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης,
 5. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων.
 6. Η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι.
 7. Η έγκριση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας (εφεξής ΠΘΕ) των υπαλλήλων υποκείμενων οργανικών μονάδων.
 8. Η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακολούθησή της βάσει των θεσπισμένων δεικτών απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων, με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού.
 9. Η αξιολόγηση του προσωπικού, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
 10. Η εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης, όπου απαιτείται.
 11. Κάθε ειδικότερο καθήκον που απορρέει από αρμοδιότητες που περιγράφονται στις οικείες οργανικές διατάξεις, σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία, σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις και στο ειδικό περίγραμμα της θέσεως εργασίας, που προσαρτάται στην παρούσα προκήρυξη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Συνημμένα:

Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου (με ΑΔΑ: Ψ67Ο46ΜΔΨΟ-ΟΜΩ)

Για την Π.Δ.Μ.

Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου