Πρόσκληση για τη στελέχωση μέσω αποσπάσεων των υπηρεσιών της ΔΙ.Μ.Ε.Α. (15-9-2023)

Πρόσκληση για τη στελέχωση μέσω αποσπάσεων των υπηρεσιών της ΔΙ.Μ.Ε.Α. (15-9-2023)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Πρόσκληση για τη στελέχωση μέσω αποσπάσεων των υπηρεσιών της ΔΙ.Μ.Ε.Α. (15-9-2023)

 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις του ν. 4712/2020 «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις», και ιδίως το άρθρο 12 αυτού (Α’ 146),
  2. του άρθρου 38 του ν.5013/2023 «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις.» (Α΄12)
  3. του Π.Δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),
  4. του Π.Δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)» (Α΄232),
  5. της με αρ. πρ. 29530/13-3-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ 187) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»
  6. της με αρ.πρ. 68328/27-07-2023 (Υ.Ο.Δ.Δ. 747) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανανέωση Θητείας Διοικητή της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς»,
  7. τις υπηρεσιακές ανάγκες της ΔΙ.Μ.Ε.Α..

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους/Τις ενδιαφερόμενους/ες μονίμους/ες ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους φορέων της Γενικής Κυβέρνησης να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης συνοδευόμενη από πλήρες βιογραφικό σημείωμα κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α’ 224) και κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), ως εξής :
α. Σαράντα επτά (47) υπάλληλοι εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
β. Δεκαπέντε (15) υπάλληλοι εκπαιδευτικής βαθμίδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

 

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

 

Ευαγγελία Βασιλικού

 

Διαβάστε εδώ την Πρόσκληση για τη στελέχωση μέσω αποσπάσεων των υπηρεσιών της ΔΙ.Μ.Ε.Α., ΑΔΑ: ΩΖΟΚ46ΝΛΣΞ-0ΘΠ

 

Για την Π. Δ. Μ.