Έγγραφα εκλογών

Υποψηφιότητες βουλευτών στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Η παρούσα εγκύκλιος αποσκοπεί στην ενημέρωση και διευκόλυνση των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, για τα θέματα που αφορούν στην υποβολή των υποψηφιοτήτων, στις προϋποθέσεις και στα κωλύματα εκλογιμότητας, στις αντίστοιχες ενέργειες των κομμάτων και υποψηφίων και στις προθεσμίες μέσα στις οποίες πρέπει να συντελεσθούν οι ενέργειες αυτές κ.λπ.

Επίσης, παρέχονται και σχετικές με τα ανωτέρω θέματα πληροφορίες, που κρίνονται χρήσιμες για τη διευκόλυνση των αρμόδιων αρχών και υπηρεσιών. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία υποβολής των υποψηφιοτήτων αποτελούν:

α) οι διατάξεις του Συντάγματος και

β) η νομοθεσία για την εκλογή βουλευτών, δηλαδή το π.δ.26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄ 57).

1. ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του π.δ. 26/2012, η προεκλογική περίοδος για τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 αρχίζει την 11η Ιουνίου 2019, ημέρα δημοσίευσης του διατάγματος διάλυσης της Βουλής και προκήρυξης των εκλογών (π.δ. 56/2019, ΦΕΚ 97 Α΄).

β) Διευκρινίζεται ότι, όπου αναφέρεται το αρμόδιο ή το οικείο πρωτοδικείο, νοείται αυτό που καθορίζεται από τις διατάξεις των παραγράφων 3 – 5 του άρθρου 94 του π.δ.26/2012, δηλαδή:

(1) Το Πρωτοδικείο Αθηνών, για τις εκλογικές περιφέρειες Α’ Αθηνών, Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών, Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών, Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής.

(2) Το Πρωτοδικείο Πειραιώς, για τις εκλογικές περιφέρειες Α’ Πειραιώς και Β’ Πειραιώς.

(3) Το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, για τις εκλογικές περιφέρειες Α’ Θεσσαλονίκης και Β’ Θεσσαλονίκης.

(4) Το Πρωτοδικείο Νεαπόλεως, για την εκλογική περιφέρεια του νομού Λασιθίου.

(5) Το Πρωτοδικείο που εδρεύει στην έδρα κάθε νομού για την εκλογική περιφέρεια του οικείου νομού.

 

Συνημμένα:

Η σχετική εγκύκλιος 57 (ΑΔΑ: ΨΟ5Τ465ΧΘ7-ΦΜΔ)