Ορισμός σημείου υποδοχής και παραλαβής δικαιολογητικών της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023.

Ορισμός σημείου υποδοχής και παραλαβής δικαιολογητικών της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ορισμός σημείου υποδοχής και παραλαβής δικαιολογητικών της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023.

Ορισμός σημείου υποδοχής και παραλαβής δικαιολογητικών της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023.

Σχετ: Η με αριθμ. 38607/11-08-2023 Απόφασή μας «Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές του Οκτωβρίου 2023 στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας» (Α.Δ.Α. 9Ι5ΟΟΡ1Γ-7ΧΥ)

Κατόπιν της συγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές του Οκτωβρίου 2023 στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας με την ως άνω σχετική Απόφασή μας (ΦΕΚ 845/τ. ΥΟΔΔ/17-08-2023), σας γνωρίζουμε ότι για τη διευκόλυνση των πολιτών και των υποψηφίων ορίζουμε ως σημεία υποδοχής και παραλαβής των καταγγελιών και δικαιολογητικών:

Α) Για την Ήπειρο την Αναστασία Χριστοδουλοπούλου του Γεωργίου, υπάλληλο του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, (Βορείου Ηπείρου 20 – α’ όροφος, τηλ. 2651360330, e mail anahri@apdhp-dm.gov.gr ) και

Β) Για την Δυτική Μακεδονία την Ελένη Κυριοπούλου του Χρήστου, υπάλληλο του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών Κοζάνης της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (Κτίριο ΖΕΠ Κοζάνη – α’ όροφος, τηλ. 2461350188, email kyriopoulou@apdhp-dm.gov.gr).

Το παρόν να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας και να τοιχοκολληθεί σε όλα τα κεντρικά καταστήματα των Υπηρεσιών σας για την ενημέρωση των πολιτών και των υποψηφίων.

Μ.Ε.Γ.

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης

 

 

Ευγενία Καλλιανέζου

 

Εσωτερική Διανομή:

  • Γραφείο Γραμματέα
  • Οριζόμενους υπαλλήλους