Πλήρωση θέσεων Επιστημονικών Συνεργατών - Ειδικών Συμβούλων

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 179 του ν.3852/2010 (87 Α΄)
β) του άρθρου 7 του ν. 4623/19 (134 Α’)
γ) του άρθρου 22 του ν. 5056/2023 (163 Α’)
δ) του άρθρου 48 του ν. 4804/2021 (90 Α’), όπως ισχύει.

2. Την ανάγκη επιλογής του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας.

3. Την υπ΄αριθ. 48/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης για τη δημόσια προκήρυξη – πρόσκληση για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλεί

Κάθε ενδιαφερόμενο για τη θέση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, να υποβάλει την υποψηφιότητά του, με γραπτή δήλωση ενδιαφέροντος προς το Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, την Τρίτη 12-03-2024 και ώρα 19.00.

Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από:

  1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
  2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  3. Κάθε στοιχείο, που κατά την κρίση του ενδιαφερόμενου, θα ενισχύσει την υποψηφιότητά του για τη θέση
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνει ότι:

α. Έλαβε γνώση του περιεχομένου του άρθρου 179 Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε ό,τι αφορά τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις, τις δεσμεύσεις και τις αποδοχές του
Περιφερειακού Συμπαραστάτη.
β. Τα αναγραφόμενα στη δήλωση στοιχεία είναι αληθή και τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών είναι γνήσια και τα πρωτότυπα θα προσκομισθούν μόλις ζητηθούν.
γ. Δεν είναι αιρετός Δήμου ή Περιφέρειας ή Βουλευτής και δεν υφίστανται στο πρόσωπό του τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα των περιφερειακών συμβούλων του άρθρου 48 του ν. 4804/2021.

Η επιλογή του Περιφερειακού Συμπαραστάτη γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών.

Άρθρο 179 Ν. 3852/2010:

Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης

1.Με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, επιλέγεται πολίτης που αποτελεί προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους ως Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης. Η σχετική διαδικασία γίνεται εντός (2) μηνών από την εγκατάσταση των περιφερειακών αρχών (ενδεικτική προθεσμία).

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του περιφερειακού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου.

Ως περιφερειακός συμπαραστάτης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου ή περιφέρειας ή βουλευτής. Η θητεία του περιφερειακού συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των περιφερειακών αρχών.

Ως προς την καταστατική θέση του περιφερειακού συμπαραστάτη εφαρμόζονται αναλόγως τα ισχύοντα για τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου. Ως προς το αξίωμα του Περιφερειακού Συμπαραστάτη ισχύει το άρθρο 48 του ν. 4804/2021 (Α’ 90) περί κωλυμάτων εκλογιμότητας και ασυμβίβαστων των περιφερειακών συμβούλων.

2. Ο συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών της περιφέρειας, των νομικών της προσώπων και των επιχειρήσεών της και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους.

Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες της περιφέρειας, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή. Κατά την εξέταση καταγγελιών, ο συμπαραστάτης μπορεί να αιτηθεί και να λάβει στοιχεία από το αρχείο των υπηρεσιών της περιφέρειας, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 28/2015 (Α` 34) για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.

Εφόσον, ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, ο συμπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίες της περιφέρειας για την αποτροπή επανάληψής τους.

3. Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στον περιφερειακό συμπαραστάτη δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.

4. Ο περιφερειακός συμπαραστάτης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 185 του παρόντος.

Ο περιφερειακός συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της περιφερειακής Διοίκησης και των σχέσεων της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι ειδικές προτάσεις του περιφερειακού συμπαραστάτη υποβάλλονται στον περιφερειάρχη και κοινοποιούνται στο περιφερειακό συμβούλιο και στον εκτελεστικό γραμματέα της περιφέρειας. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του περιφερειακού συμπαραστάτη αναρτώνται στην ιστοσελίδα της περιφέρειας με φροντίδα των περιφερειακών υπηρεσιών.

5. Ο περιφερειακός συμπαραστάτης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του περιφερειακού συμβουλίου.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Αμανατίδης

Συνημμένα:

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης (pdf)