Φωτοβολταϊκό Πάρκο

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «ΜΕΤΑΞΑ 2.4 Ομάδα 17 Φωτοβολταϊκών Σταθμών, συνολικής ισχύος 8.496,43 kWp και συνοδά έργα»

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «ΜΕΤΑΞΑ 2.4 Ομάδα 17 Φωτοβολταϊκών Σταθμών, συνολικής ισχύος 8.496,43 kWp και συνοδά έργα»

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «ΜΕΤΑΞΑ 2.4 Ομάδα 17 Φωτοβολταϊκών Σταθμών, συνολικής ισχύος 8.496,43 kWp και συνοδά έργα» που θα εγκατασταθούν σε γήπεδα συνολικού εμβαδού 132.496,97 τ.μ.,

της κτηματικής περιοχής της Τ.Κ. Μεταξά της Δ.Ε. Σερβίων του Δήμου Σερβίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

Σχετ. 1. Ο Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Ο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Ο Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α’) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

4.
Ο Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α’) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
5. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
8. Ο Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α’) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
9. Ο Ν. 4513/2018 (ΦΕΚ 9 Α’) «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
10.
Ο Ν. 4643/2019 (ΦΕΚ 193Α’) «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις» (αρθρ. 24).
11. Ο Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245 Α’) «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
12. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α’) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α’) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.
14. Η υπ’ αριθμ. 40158/2010 ΥΑ (ΦΕΚ 1556 Β’) «Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές».
15.
Η αρίθμ. 3791/2013 (ΦΕΚ 104 Β’) ΥΑ «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που κατατάσσονται στην Β Κατηγορία της 10ης Ομάδας «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Παραρτήματος Χ της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, με α/α 1, 2, 8 και 9».
16. Η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/24-02-2022 ΥΑ (ΦΕΚ 841 Β’) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 2471)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
17. Η υπ’ αρ. 49828/2008 (ΦΕΚ 2464 Β) Απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού», όπως ισχύει.
18. Η υπ’ αριθμ. 6405/2022 (ΦΕΚ 563 Β’) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
19. Η υπ’ αριθμ. οικ. 64536/28/04/2022 (ΦΕΚ 2278 Β’) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων και άλλων διοικητικών πράξεων του Τομέα Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού «Με Εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
20. Η με Α.Π. οικ. 73232/12-05-2022 (ΑΔΑ: 65ΡΡ7ΛΨ-ΕΥΔ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Τοποθέτηση του προσωπικού της Έδρας και της Π.Ε. Κοζάνης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β΄/11-02-2022)».

21.

Η από 24/05/2022 αίτηση  του κ. Φωτίου Ζυγούρη, νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΖΗΤΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε» και εξουσιοδοτούμενου από τους φορείς των υπολοίπων ΦΣΠΗΕ της ομάδας (παρελήφθη στις 24/05/2022 και έλαβε Α.Π. 80112), με συνημμένα:

i. Συμπληρωμένη δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.).

ii. Τεχνική περιγραφή του έργου «ΜΕΤΑΞΑ 2.4» που αποτελείται από 17 ΦΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 8.496,43 KWp, των εταιρειών «ΚΑΠΠΑ ΕΙΚΟΣΙΕΝΝΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», «ΠΑΘΦΙΝΤΕΡ ΣΑΝ 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», «ΜΕΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», «ΖΗΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», «ΣΠΟΤ ΣΟΛΑΡ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», «SEKAI SOLAR ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «L.A.ENERGY GROUP Ι.Κ.Ε.», «SOLUTIONS SOLAIRS INTELLIGENTES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», «SURSE REGENERABILE DE ENERGIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», «ΠΑΘΦΙΝΤΕΡ ΣΑΝ 4 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», «ECHO ECONOMY ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», «ΜΕΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», «ΣΠΟΤ ΣΟΛΑΡ 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», «ΖΗΤΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και «ΚΑΠΠΑ ΕΙΚΟΣΙΟΚΤΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», στα υπ’ αριθμ. 242 – 258 πολύγωνα.

iii. Τοπογραφικό Διάγραμμα γενικής διάταξης (οριζοντιογραφία) του έργου (αρ. σχεδίων 1.2), με ενσωματωμένο Χάρτη προσανατολισμού του έργου, κλίμακας 1:50.000, σε υπόβαθρο ΓΥΣ.

iv. Χάρτη γραμμών διασύνδεσης (αρ. σχεδίου 2.2).

v. Τεύχος Συμβατότητας του έργου με τις προδιαγραφές χωροθέτησης.

vi. Το με Α.Π. 169567/15-04-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας «ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 77 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΟΒΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΑ ΤΟΥ Δ ΣΕΡΒΙΩΝ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΕΤΑΣΗΣ 1.119.586,71 ΤΜ»».

vii.    Το με Α.Π. 114350/18-05-2022 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης «Χορήγηση άδειας εκσκαφής για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού σε αγροτεμάχιο, έκτασης 1.119.586,71 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μεταξά του Δήμου Σερβίων της Π.Ε. Κοζάνης, στον κ. Ζυγούρη Φώτιο».

viii.  Την υπ’ αριθμ. 05/2022 (ΑΔΑ: ΨΠΦΝΟΡ1Γ-ΘΞΧ) Απόφαση Επιτροπής Δασολογίου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

ix.    Εξουσιοδοτήσεις των νομίμων εκπροσώπων των φορέων των ΦΣΠΗΕ της ομάδας προς τον κ. Φώτιο Ζυγούρη, νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας «ΖΗΤΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε» για υποβολή κοινής δήλωσης υπαγωγής σε ΠΠΔ.

22.
Η από 12/07/2022 αίτηση  του κ. Φωτίου Ζυγούρη (παρελήφθη στις 12/07/2022 και έλαβε Α.Π. 111398), με συνημμένα:

i. Διορθωμένη δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.).

ii. Διορθωμένη τεχνική περιγραφή

iii. Διορθωμένα σχέδια

iv. Την από 04/07/2022 Υπεύθυνη δήλωση του κ. Φωτίου Ζυγούρη περί ανάληψης της ευθύνης διαχείρισης των έργων διασύνδεσης των ΦΣΠΗΕ της ομάδας «ΜΕΤΑΞΑ 2.4»  και υλοποίησής τους.

23. Το με Α.Π. οικ. 126250/08-08-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας «Ζητείται γνωμοδότηση επί της δήλωσης, της εταιρείας «ΖΗΤΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε», υπαγωγής σε ΠΠΔ του έργου:

«ΜΕΤΑΞΑ 2.4, Ομάδα 17 Φωτοβολταϊκών Σταθμών, συνολικής ισχύος 8.496,43 kWp και συνοδά έργα», που θα εγκατασταθούν στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Μεταξά της Δ.Ε. Σερβίων του Δήμου Σερβίων της Π.Ε. Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

24. Το με Α.Π. 140567/29-11-2022 έγγραφο του Δασαρχείου Κοζάνης «Γνωμοδότηση επί της δήλωσης, της εταιρείας «ΖΗΤΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» Υπαγωγής Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δευσμεύσεων του έργου

«ΜΕΤΑΞΑ 2.4, Ομάδα 17 Φωτοβολταϊκών Σταθμών, συνολικής ισχύος 8.496,43 kWp και συνοδά έργα» που θα εγκατασταθούν στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Μεταξά της ΔΕ Σερβίων του Δήμου Σερβίων της ΠΕ Κοζάνης, ΠΔΜ».

25.
Το γεγονός ότι οι προτεινόμενοι ΦΣΠΗΕ περιλαμβάνονται εντός των ευρύτερων πολυγώνων για τα οποία έχουν γνωμοδοτήσει οι αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες με τα (21. vi) & (21. vii) σχετικά έγγραφα.
26. Το γεγονός ότι το έργο του θέματος αποτελείται από 17 σταθμούς, οι οποίοι, ως μεμονωμένα έργα, εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλης διαπιστωτικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3468/2006.

 

Ι. Στοιχεία του έργου

α.  Ονομασία του έργου: «ΜΕΤΑΞΑ 2.4, Ομάδα 17 Φωτοβολταϊκών Σταθμών συνολικής ισχύος 8.496,43 KWp και συνοδά έργα». 

Το έργο περιλαμβάνει τους ακόλουθους 17 ΦΣΠΗΕ και τα συνοδά τους έργα (οδοποιία και έργα διασύνδεσης με τον υποσταθμό ανύψωσης τάσης):

 

Α/Α ΘΕΣΗ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΧΥΣ (ΚWp) Εμβαδόν γηπέδου εγκατάστασης (m2)
1. ΤΜΗΜΑ 242 ΚΑΠΠΑ ΕΙΚΟΣΙΕΝΝΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 499,79 7.137,00
2. ΤΜΗΜΑ 243 ΠΑΘΦΙΝΤΕΡ ΣΑΝ 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 499,79 7.476,56
3. ΤΜΗΜΑ 244 ΜΕΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 499,79 7.122,34
4. ΤΜΗΜΑ 245 ΖΗΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 499,79 7.004,55
5. ΤΜΗΜΑ 246 ΣΠΟΤ ΣΟΛΑΡ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 499,79 7.007,70
6. ΤΜΗΜΑ 247 SEKAI SOLAR ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 499,79 7.383,51
7. ΤΜΗΜΑ 248 L.A.ENERGY GROUP Ι.Κ.Ε. 499,79 7.098,47
8. ΤΜΗΜΑ 249 SOLUTIONS SOLAIRS INTELLIGENTES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 499,79 7.208,15
9. ΤΜΗΜΑ 250 SURSE REGENERABILE DE ENERGIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 499,79 7.325,02
10.
ΤΜΗΜΑ 251 ΠΑΘΦΙΝΤΕΡ ΣΑΝ 4 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 499,79 7.328,31
11. ΤΜΗΜΑ 252 ECHO ECONOMY ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 499,79 8.935,80
12. ΤΜΗΜΑ 253 ΜΕΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 499,79 7.308,41
13. ΤΜΗΜΑ 254 ΣΠΟΤ ΣΟΛΑΡ 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 499,79 7.201,51
14. ΤΜΗΜΑ 255 ΖΗΤΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 499,79 7.201,50
15. ΤΜΗΜΑ 256 ΚΑΠΠΑ ΕΙΚΟΣΙΕΝΝΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 499,79 12.125,48
16. ΤΜΗΜΑ 257 ΚΑΠΠΑ ΕΙΚΟΣΙΟΚΤΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 499,79 7.711,07
17. ΤΜΗΜΑ 258 ENERGY PLUS ECONOMY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 499,79 9.921,59
Σύνολο
8.496,43 132.496,97

β.  Θέση του έργου: 17 γήπεδα, συνολικού εμβαδού 132.496,97 τ.μ., στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Μεταξά της Δ.Ε. Σερβίων του Δήμου Σερβίων της Π.Ε. Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Οι συντεταγμένες, στο γεωγραφικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87, των κορυφών των πολυγώνων των γηπέδων των σκοπούμενων σταθμών, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα, και οι συντεταγμένες των οδών προς διάνοιξη, παρατίθενται στους πίνακες του παραρτήματος Ι.

γ. Φορέας του έργου: «ΖΗΤΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε» (εκπρόσωπος των φορέων των ΦΣΠΗΕ της ομάδας)

δ. Υπεύθυνος του έργου: Φώτιος Ζυγούρης (Νόμιμος εκπρόσωπος)

 

Συνημμένα:

Η Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «ΜΕΤΑΞΑ 2.4 Ομάδα 17 Φωτοβολταϊκών Σταθμών, συνολικής ισχύος 8.496,43 kWp και συνοδά έργα», με ΑΔΑ: ΩΜΚΨ7ΛΨ-31Ζ