Οινόη Κοζάνης

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 5ΜWp», της εταιρείας «NORTH SOLAR A.E.», στη θέση «ΟΙΝΟΗ 4»

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 5ΜWp», της εταιρείας «NORTH SOLAR A.E.», στη θέση «ΟΙΝΟΗ 4»

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 5ΜWp», της εταιρείας «NORTH SOLAR A.E.», που θα εγκατασταθεί σε γήπεδα Α, Β και Γ, συνολικού εμβαδού 69.271,50τ.μ., στη θέση «ΟΙΝΟΗ 4» Τ.Κ. Οινόης, της Δ.Ε. Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Τροποποίηση (αντικατάσταση) της με Α.Π.38168/24-05-2021 (ΑΔΑ: 9ΕΑ77ΛΨ-52Π) Απόφασης Υπαγωγής σε Π.Π.Δ.

 

I. Στοιχεία του έργου

α.  Ονομασία του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 5ΜW», της εταιρείας «NORTH SOLAR A.E.», που θα εγκατασταθεί σε γήπεδα Α, Β και Γ, συνολικού εμβαδού 69.271,50τ.μ.- Τροποποίηση (αντικατάσταση) της με Α.Π.38168/24-05-2021 (ΑΔΑ: 9ΕΑ77ΛΨ-52Π) Απόφασης Υπαγωγής σε Π.Π.Δ.

Το έργο περιλαμβάνει:

  • Την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Πάρκου συνολικής ισχύος 5ΜW, δηλαδή 10.000 Φ/Β πλαισίων μονοκρυσταλλικού πυριτίου, ονομαστικής ισχύς 500Wp έκαστο.
  • Υπόγεια Γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας έως τον Υποσταθμό Ανύψωσης Τάσης στα 1729km (κατ’ εκτίμηση καθώς εκκρεμή η έκδοση προσφοράς όρων από ΑΔΜΗΕ).

β.  Θέση του έργου: σε γήπεδα Α, Β και Γ, συνολικού εμβαδού 69.271,50τ.μ., στη θέση «ΟΙΝΟΗ 4» Τ.Κ. Οινόης, της Δ.Ε. Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Οι συντεταγμένες του έργου, παρατίθενται στους πίνακες του παραρτήματος Ι με βάση το γεωγραφικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87.

γ.  Φορέας του έργου: «NORTH SOLAR A.E.».

δ.  Υπεύθυνος του έργου: Χρήστος Πετρόχειλος (Νόμιμος εκπρόσωπος), τηλ.2106996260, email: stsiknas@mese.gr.

 

II. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

α) Το έργο υπό τα στοιχεία της παραγράφου Ι της παρούσας και σύμφωνα με τα δηλωθέντα από τον φορέα του έργου στον υποβληθέντα φάκελο, όπως αυτός συμπληρώθηκε, υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που περιγράφονται στην ΥΑ 3791/2013 (Β’ 104) και ειδικότερα στο Παράρτημα Β.2 αυτής με τους ακόλουθους πρόσθετους όρους.

Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, παύει η ισχύς της με Α.Π.38168/24-05-2021 (ΑΔΑ: 9ΕΑ77ΛΨ-52Π) Απόφασης Υπαγωγής σε ΠΠΔ.

Η παρούσα παραμένει σε ισχύ εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή στα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, όπως αυτά περιγράφονται και αποτυπώνονται στα υποβληθέντα στοιχεία. Σε οποιαδήποτε τροποποίηση ή επέκταση του κυρίως έργου ή των συνοδών έργων (χωροθέτηση, ισχύς, τεχνολογία, προσθήκη και άλλων σταθμών στην ομάδα), ο κύριος του έργου υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, αίτηση τροποποίησης των ΠΠΔ συνοδευόμενη από τον φάκελο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της αρίθμ. 3791/2013 ΥΑ (ΦΕΚ 104 Β’).

 

Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Αν/τής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης

 

  

Δημήτριος Αλβανός

Βιολόγος με Α’ β

 

Συνημμένα:

Η Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 5ΜWp», της εταιρείας «NORTH SOLAR A.E.», που θα εγκατασταθεί σε γήπεδα Α, Β και Γ, συνολικού εμβαδού 69.271,50τ.μ., στη θέση «ΟΙΝΟΗ 4», με (ΑΔΑ: 9ΕΑ77ΛΨ-52Π)

 

Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 5ΜW