Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 28,8MW

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3ΜW στη θέση «Ντουμπούρο Τσούκα»

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3ΜW και συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης» της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ SOLAR DATUM ΔΥΟ (2) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στη θέση «Ντουμπούρο Τσούκα» της Δ.Κ. Σερβίων της ομώνυμης Δ.Ε. του Δήμου Σερβίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

I. Στοιχεία του έργου

 1. Ονομασία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3 ΜW και συνοδά έργα οδοποιίας (μήκους 0,49Km) και ηλεκτρικής διασύνδεσης».
 2. Θέση του έργου: «Ντουμπούρο Τσούκα»της Δ.Κ. Σερβίων της ομώνυμης Δ.Ε. του Δήμου Σερβίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Οι συντεταγμένες, στο γεωγραφικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87, της θέσης της ανεμογεννήτριας, των κορυφών του πολυγώνου του γηπέδου και των κορυφών της πλατείας, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα, παρατίθενται στους ακόλουθους πίνακες.
  Πίνακας συντεταγμένων κορυφών πολυγώνου εγκατάστασης, εμβαδού 160.000 τ.μ. Πίνακας συντεταγμένων κορυφών πλατείας, εμβαδού 4000 τ.μ. Πίνακας συντεταγμένων θέσης Α/Γ
  α/α X Y α/α X Y α/α X Y
  1 334600.05 4445146.66 1 334459.08 4445378.32 1 334418 4445318
  2 334202.54 4445191.21 2 334439.42 4445300.77
  3 334247.08 4445588.72 3 334390.96 4445313.05
  4 334644.60 4445544.17 4 334410.61 4445390.60
 3. Φορέας του έργου: «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ SOLAR DATUM ΔΥΟ (2) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR DATUM ΔΥΟ (2) E».
 4. Υπεύθυνος του έργου: Λεωνίδας Παναγάκος (Νόμιμος εκπρόσωπος), email: info@solardatum2.gr

 

 

Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Αν/τής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

 

 

Τριαντάφυλλος Μπούρτζος

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός με Α’ β

Συνημμένα:

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου

«Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3ΜW και συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης»

της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ SOLAR DATUM ΔΥΟ (2) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στη θέση «Ντουμπούρο Τσούκα» της Δ.Κ. Σερβίων της ομώνυμης Δ.Ε. του Δήμου Σερβίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με ΑΔΑ: 98Υ07ΛΨ-Ξ0Σ