Φωτοβολταϊκό Πάρκο

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Φωτοβολταϊκό Πάρκο, ονόματι ‘ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΦΒ 1’, ισχύος 999,58 kW», της εταιρείας «NORTHWESTCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», στο υπ’ αριθμ. 6 αγροτεμάχιο αναδασμού αγροκτήματος Ανατολικού, έτους 1996, στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Ανατολικού της Δ.Ε. Βερμίου, Π.Ε. Κοζάνης

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Φωτοβολταϊκό Πάρκο, ονόματι ‘ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΦΒ 1’, ισχύος 999,58 kW»

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Φωτοβολταϊκό Πάρκο, ονόματι ‘ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΦΒ 1’, ισχύος 999,58 kW»

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Φωτοβολταϊκό Πάρκο, ονόματι ‘ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΦΒ 1’, ισχύος 999,58 kW», της εταιρείας «NORTHWESTCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», στο υπ’ αριθμ. 6 αγροτεμάχιο αναδασμού αγροκτήματος Ανατολικού, έτους 1996, στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Ανατολικού της Δ.Ε. Βερμίου του Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σχετ. 1. Ο Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Ο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Ο Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α’) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

4.

Ο Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α’) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
5. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
8. Ο Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174 Α’) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα την παράγραφο 11 του άρθρου 51 αυτού.
9. Ο Ν. 4513/2018 (ΦΕΚ 9 Α’) «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις».

10.

Ο Ν. 4643/2019 (ΦΕΚ 193Α’) «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις» (αρθρ. 24).
11. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α’) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
12. Ο Ν. 4710/2020 (ΦΕΚ 142 Α’) «Προώθηση της ηλεκτρονίνησης και άλλες διατάξεις» (άρθρο 61).
13. Το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 146/2010 (ΦΕΚ 239Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως ισχύει.
14. Η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 ΥΑ (ΦΕΚ 2471 Β’) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21.09.11(ΦΕΚ Α΄209/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

15.

Η υπ’ αριθμ. οικ. 2307/2018 ΥΑ (ΦΕΚ 439 Β’) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α’ 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων».
16. Η αρίθμ. 3791/2013 ΥΑ (ΦΕΚ 104 Β’) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που κατατάσσονται στην Β Κατηγορία της 10ης Ομάδας «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Παραρτήματος Χ της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, με α/α 1, 2, 8 και 9».
17. Η αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3149 Β’) «Καθορισμός του μέγιστου ορίου συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη εντός του οποίου είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ≤ 1 MW σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας σε MW ανά Περιφερειακή Ενότητα και προσδιορισμός των ενεργειών των αρμόδιων υπηρεσιών με βάση την παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (Α’ 200) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4643/2019 (Α΄ 193) και ισχύει».
18. Η υπ’ αρ. 49828/2008 (ΦΕΚ 2464 Β) Απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού», όπως ισχύει.
19. Η υπ’ αρ. 203739/2018 (ΦΕΚ 50 Δ’) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Μερική κύρωση των Δασικών Χαρτών, όλων των προ – Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. (συνολικά 157 Ο.Τ.Α.) των Δήμων Κοζάνης, Εορδαίας, Σερβίων – Βελβενδού και Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης {εκτός των προ-Καποδιστριακών OTA: Αγίου Χριστοφόρου, Ολυμπιάδος και Περδίκα (άρθρο 17 του ν. 3889/2010)}».

20.

Το με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/70593/2876/17-07-2020 έγγραφο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθ. 126 του ν.4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 92/2020)»».
21. Η με Α.Π. 67227/26-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΙΗΔ7ΛΨ-5ΓΘ) «Βεβαίωση Απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Φωτοβολταϊκό Πάρκο, ονόματι ‘ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΦΒ 1’, ισχύος 999,58 kW», που θα εγκατασταθεί στο υπ’ αριθμ. 6 αγροτεμάχιο αναδασμού αγροκτήματος Ανατολικού, έτους 1996, στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Ανατολικού της Δ.Ε. Βερμίου του Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την εταιρεία «NORTHWESTCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»».

22.

Η από 21/07/2020 αίτηση του κ. Γεωργίου Στασιμιώτη, νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «NORTHWESTCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με συνημμένα

i.       Δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.)

ii.      Τεχνική Έκθεση

iii.     Τοπογραφικό Διάγραμμα

iv.     Διάγραμμα Κάλυψης Η/Μ εξοπλισμού

v.       Το με Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΕΤΕΗΒΙΔΜ/84905/10276/671/25-02-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας «ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 999,58 KW ΟΝΟΜΑΤΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΦΒ1 ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΚ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΔΕ ΒΕΡΜΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ»».

vi.      Το με Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΟΖ/57407/60135/533/10-03-2020 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης «Χορήγηση γνωμοδότησης αρχαιολογικού ή μη ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 999,58 kW, ονόματι «ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΦΒ1», σε έκταση εμβαδού 30.090,00 τ.μ., που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ανατολικού, του Δήμου Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης».

vii.    Το με Α.Π. 26437/06-05-2020 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας με συνημμένο το υπ’ αριθ. 68/2020 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, σύμφωνα με το οποίο η περιοχή εγκατάστασης αποτελεί γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας.

23. Η από 31/07/2020 ηλεκτρονική αποστολή Διαγράμματος Κάλυψης Η/Μ εξοπλισμού με αποτύπωση της όδευσης της γραμμής διασύνδεσης του Υποσταθμού ανύψωσης τάσης με το δίκτυο Διανομής ή το Σύστημα Μεταφοράς.
24. Η από 04/08/2020 αίτηση του κ. Γεωργίου Στασιμιώτη, υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων.
25. Το γεγονός ότι το γήπεδο του σκοπούμενου σταθμού (τμήμα του υπ’ αριθμ. 6 αγροτεμαχίου αναδασμού αγροκτήματος Ανατολικού, έτους 1996, δεν εμπίπτει στις δασικές εν γένει εκτάσεις των παρ. 1, 2, 3, 4, και 5 του άρθρου 3 του Ν.998/1979 όπως ισχύει, σύμφωνα με τη δήλωση του κ. Γεωργίου Κάλφα, Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού επί του  τοπογραφικού διαγράμματος.
26. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το (20) σχετικό, οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί με εγκατεστημένη ισχύ από 0,5MW έως και 1MW, εξακολουθούν να υπόκεινται σε υποχρέωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) μέχρι την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 ΥΑ (ΦΕΚ 2471 Β’).

I. Στοιχεία του έργου

α.  Ονομασία του έργου: «Φωτοβολταϊκό Πάρκο «ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΦΒ» ισχύος 999,58 kW»

β.  Θέση του έργου: τμήμα του υπ’ αριθμ. 6 αγροτεμαχίου αναδασμού αγροκτήματος Ανατολικού, έτους 1996 (ΚΑΕΚ 270130304005), στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Ανατολικού της Δ.Ε. Βερμίου του Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Οι συντεταγμένες, στο γεωγραφικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87, των κορυφών του πολυγώνου του γηπέδου του σκοπούμενου σταθμού είναι οι ακόλουθες:

 

Σημείο Χ Υ
Α 307434,157 4492707,163
Κ1 307334,192 4492705,483
Β 307322,173 4492705,281
Κ4 307323,569 4492713,339
Κ3 307325,610 4492712,658
Κ6 307327,570 4492722,504
Κ5 307325,398 4492723,901
Γ 307326,424 4492729,824
Κ7 307277,298 4492762,668
Κ8 307278,819 4492770,694
Κ12 307315,062 4492781,442
Κ13 307348,570 4492791,378
Κ14 307335,643 4492794,098
Ζ 307350,681 4492798,264
Η 307284,486 4492812,084
Θ 307255,715 4492796,176
Ι 307253,898 4492904,176
Κ 307430,793 4492907,134

γ.  Φορέας του έργου: ΝORTHWESTCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

δ.  Υπεύθυνος του έργου: Γεώργιος Στασιμιώτης (Νόμιμος εκπρόσωπος)

 

II. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

α) Το έργο υπό τα στοιχεία της παραγράφου Ι της παρούσας και σύμφωνα με τα δηλωθέντα από τον φορέα του έργου στον υποβληθέντα φάκελο, υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που περιγράφονται στην ΥΑ 3791/2013 (Β’ 104) και ειδικότερα στο Παράρτημα Β.2 αυτής με τους ακόλουθους πρόσθετους όρους.

β) Πρόσθετοι όροι:

Κατά την φάση κατασκευής του έργου θα τηρούνται οι όροι που τέθηκαν από τις αρμόδιες αρχαιολογικές Υπηρεσίες και συγκεκριμένα:

 1. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια των εργασιών εντοπιστούν Νεώτερα πολιτιστικά αγαθά ή οποιεσδήποτε παραδοσιακές κατασκευές προϋφιστάμενες των τελευταίων εκατό ετών, να ενημερωθεί άμεσα η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την διάσωσή τους.
 2. Πριν από οποιαδήποτε εργασία να προηγηθούν δοκιμαστικές τομές στο χώρο, προκειμένου να διαπιστωθεί το είδος και η κατάσταση διατήρησης των αρχαιοτήτων και να γνωμοδοτήσει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης αρμοδίως.
  Η διάνοιξη των δοκιμαστικών τομών θα γίνει με μικρό εκσκαφικό μηχάνημα με δαπάνη του ενδιαφερομένου, υπό την άμεση παρακολούθηση αρχαιολόγου και ειδικευμένου εργάτη με αποδεδειγμένη εμπειρία σε επίβλεψη έργων, που θα προσλάβει ο φορέας του έργου και θα καλύψει τη δαπάνη τους.

  Οι υπεύθυνοι του έργου οφείλουν να ειδοποιήσουν την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης για το σκοπό αυτό εγγράφως 10 τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών.

  Σε περίπτωση αποκάλυψης αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των δοκιμαστικών τομών αυτές θα διακοπούν αμέσως και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η συνέχιση ή μη των εργασιών, κατόπιν γνωμοδοτήσεως των αρμοδίων οργάνων του ΥΠ.ΠΟ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
  Τη δαπάνη της ανασκαφικής έρευνας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ίδιου Νόμου, θα αναλάβει ο φορέας του έργου.

 3. Σε περίπτωση τυχαίας ανεύρεσης αρχαιοτήτων, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώσει την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης, αποφεύγοντας κάθε καταστροφή ή μετακίνησή τους χωρίς την άδειά της.

Για την έκδοση της παρούσας δεν εξετάστηκε το επιτρεπτό της εγκατάστασης του σταθμού σε Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας, καθώς σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971/2020 ΚΥΑ

(ΦΕΚ 3149 Β’), αυτή η αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στον αρμόδιο διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) και ο έλεγχος θα γίνει στο στάδιο χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης και αφού έχει ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας, παύει η ισχύς της με Α.Π. 67227/26-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΙΗΔ7ΛΨ-5ΓΘ) Βεβαίωσης Απαλλαγής και ο φορέας του έργου είναι υπόχρεος στην τήρηση των ανωτέρω πρόσθετων όρων και των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων στις οποίες υπάγεται με την παρούσα.

 

Ο Αν/τής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης

 

  

Δημήτριος Αλβανός

Βιολόγος με Α’ β