Αιολικό Πάρκο

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Αιολικός Σταθμός ισχύος 2,99MW στη θέση «Όρος Σκοπός Ι» και συνοδά έργα», της εταιρείας “ΟΡΗ ENEPΓEIAKH ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε.”

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Αιολικός Σταθμός ισχύος 2,99MW στη θέση «Όρος Σκοπός Ι» και συνοδά έργα», της εταιρείας “ΟΡΗ ENEPΓEIAKH ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε.”

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Αιολικός Σταθμός ισχύος 2,99MW στη θέση «’Όρος Σκοπός Ι» και συνοδά έργα», της εταιρείας “ΟΡΗ ENEPΓEIAKH ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε.”, που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο συνολικού εμβαδού 224.848,69τ.μ., στη θέση «Όρος Σκοπός Ι», της Τ.Κ. Πολυμύλου, της Δ.Ε. Ελλησπόντου, του Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σχετ. 1. Ο Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Ο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Ο Ν.998/79 (ΦΕΚ 289Α΄) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας».

4.
Ο Ν.3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α’) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Ο Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85Α’) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
6. Ο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Ο Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60Α’) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
8. Ο Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Ο Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
10.
Ο Ν.4513/2018 (ΦΕΚ 9Α’) «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
11. Ο Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
12. Ο Ν.4643/2019 (ΦΕΚ 193Α’) «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις» (αρθρ. 24).
13. Ο Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92Α’) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
14.
Ο Ν.4759/2020 (ΦΕΚ 245Α’) «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
15. Ο Ν.4819/2021 (ΦΕΚ 129Α’) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.
16.
Ο Ν.4843/2021 (ΦΕΚ 193Α’/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019,

«για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις.»

17. Η υπ’αρ.ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 ΥΑ (ΦΕΚ 2471Β) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21.09.11(ΦΕΚ Α΄209/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
18. Η υπ’αριθμ.οικ.2307/2018 ΥΑ (ΦΕΚ 439Β) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α’ 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων».
19.
Η υπ’αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562/2020 (ΦΕΚ3291Β’) ΥΑ «Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 (Β’2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/2011 (Α’209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 10ης Ομάδας».
20. Η υπ’αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/24-02-2022 ΥΑ (ΦΕΚ841Β’) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 2471)».
21. Η αρίθμ.3791/2013 (ΦΕΚ 104Β) ΥΑ «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που κατατάσσονται στην Β Κατηγορία της 10ης Ομάδας «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Παραρτήματος Χ της υπ’ αριθμ.1958/2012 (Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, με α/α 1, 2, 8 και 9».
22. Η υπ’αρ.49828/2008 (ΦΕΚ 2464Β) Απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού», όπως ισχύει.
23.
Η υπ’αριθμ.6405/2022 (ΦΕΚ 563Β’) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
24. Η υπ’ αριθμ.οικ.64536/28/04/2022 (ΦΕΚ 2278Β’) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων και άλλων διοικητικών πράξεων του Τομέα Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού «Με Εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
25. Η με Α.Π.οικ.73232/12-05-2022 (ΑΔΑ: 65ΡΡ7ΛΨ-ΕΥΔ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Τοποθέτηση του προσωπικού της Έδρας και της Π.Ε. Κοζάνης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β΄/11-02-2022)».
26. Η με αριθμ.203739/21-12-2017 (ΦΕΚ 50Δ’/14-02-2018) (ΑΔΑ: 6ΠΚΣΟΡ1Γ-ΡΕΧ) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Μερική κύρωση των Δασικών Χαρτών, όλων των προ – Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. (συνολικά 157 Ο.Τ.Α.) των Δήμων Κοζάνης, Εορδαίας, Σερβίων – Βελβενδού και Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης {εκτός των προ–Καποδιστριακών OTA: Αγίου Χριστοφόρου, Ολυμπιάδος και Περδίκα (άρθρο 17 του ν.3889/2010)}».
27.
Η υπ’ αρ.7976/2020 (ΦΕΚ 70 Δ’) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου–Δυτικής Μακεδονίας «Μερική κύρωση του Δασικού Χάρτη του προ -Καποδιστριακού Ο.Τ.Α Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης, συμπληρωμένου με τις χορτολιβαδικές και βραχώδεις – πετρώδεις εκτάσεις των περ. 5α και 5β του άρθρου 3 του ν. 998/1979, (άρθρο 17 του ν. 3889/2010)».
28. Η με αριθμ.πρωτ.16577/12-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΝΜ0ΟΡ1Γ-6Ρ5) Απόφαση Δ/νσης Δασών Κοζάνης «Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη όλων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων των Δήμων Κοζάνης, Βοΐου, Εορδαίας, Σερβίων και Βελβενδού της Π.Ε. Κοζάνης και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του».
29.
Η από 14/10/2022 αίτηση της εταιρείας “ΟΡΗ ENEPΓEIAKH ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε.” (παρελήφθη 20/10/2022 και έλαβε Α.Π.164745) για υποβολή αίτησης υπαγωγής σε ΠΠΔ, με συνημμένα δύο (2) αντίτυπα φακέλου ΠΠΔ και δύο (2) CD, στον οποίο περιλαμβάνονται:

i. Δήλωση Υπαγωγής σε ΠΠΔ Αιολικών Εγκαταστάσεων (1 Α/Γ)

ii. Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής

iii. Τεύχος συμβατότητας του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές χωροθέτησης που ορίζονται στην απόφαση 49828/2008 (Β’ 2464) και το άρθρο 9 του Ν.3851/2010, όπως εκάστοτε ισχύουν.

iv. Χάρτης Περιοχής Μελέτης Προσανατολισμού

v. Χάρτης περιοχής εγκατάστασης του έργου, με περιοχές αποκλεισμού έργων ΑΠΕ.

vi. Τοπογραφικό Διάγραμμα (χωρίς υπογραφές αρμόδιου μηχανικού) γενικής διάταξης έργου και συμπεριλαμβανομένων των συνοδών έργων, εξαρτημένο στο σύστημα ΕΓΣΑ ’87 και Χάρτης διασύνδεσης, κλίμακας 1:50.000.

vii. Την Απόφαση Προέδρου της ΡΑΕ υπ’αρ.529/2021 (ΑΔΑ: 6Θ2ΥΙΔΞ-XN6), μεταβιβάζει την  υπ’αρ.2961/2021 (ΑΔΑ: P7Ξ7ΙΔΞ-Φ3Μ) Βεβαίωση Παραγωγού (Αριθμό Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-07961) της εταιρείας με επωνυμία «ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ», προς την εταιρεία «ΟΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΟΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ.ΙΚΕ».

viii. Την Υ/Δ με ημερομηνία 27/07/2022

(Κωδικός:y6r6Evc8LHX6AMmMGml_N_A) μέσω του gov.gr, της κ. Ιωάννας Παπαπέτρου, περί μεταβίβασης και παραχώρησης όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για τον ΑΣΠΗΕ στη θέση «ΟΡΟΣ ΣΚΟΠΟΣ Ι», στην εταιρεία «ΟΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε.» με νόμιμα στοιχεία αυτής όπως ειδικότερα αναφέρονται στην Υ/Δ.

ix. Το φωτοαντίγραφο της Υ/Δ, βεβαιωμένη από το ΚΕΠ 0699ΠΣΤ Δήμου Αθηναίων, για το γνήσιο της υπογραφής, με ημερομηνία 29-07-2022, της νόμιμης εκπροσώπου της εταιρείας “ΟΡΗ ENEPΓEIAKH ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε.”, κ. ΤΣΕΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, περί μη χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης από τον αρμόδιο φορέα για το αναφερθέν έργο.

x. Τη με Α.Π.150604/15-07-2021 Γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης

«Χορήγηση άδειας εκσκαφής για την εγκατάσταση αιολικού σταθμού 2,99MW (1Α/Γ), σε έκταση συνολικού εμβαδού 224.848,69τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ΟΡΟΣ ΣΚΟΠΟΣ Ι, στην Τ.Κ. Πολυμύλου, του Δήμου Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης», με συνημμένο θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα.

xi. Τη με Α.Π.148333/15-04-2021 Γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας «Γνωμοδότηση για το έργο: «Εγκατάσταση αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2,99MW σε αγροτεμάχιο στη θέση Όρος Σκοπός Ι Δ.Ε. Ελλησπόντου Δήμου Κοζάνης Π.Ε. Κοζάνης», με συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

xii. Το με Α.Π.Κ.Γ./Δ3/Δ 8508/30-06-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) «Γνωμάτευση για εγκατάσταση α/π στο ν. Κοζάνης», με συνημμένο θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα.

xiii. Το με Α.Π.Φ.114.1/2932/428847/Σ9979/16-12-2021 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας/Δ/νση Γ2 (ΥΠΟΔΟΜΗΣ) «Ασφάλεια Αμυντικών Περιοχών [Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)/, με συνημμένο θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα.

xiv. Τη με Α.Π.115640 (σχετ.14668/2022)/06-10-2022 Γνωμοδότηση του Δασαρχείου Κοζάνης «Γνωμοδότηση επί της Υπαγωγής Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων του έργου «Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ανεμογεννήτριες ισχύος 2,99MW στη θέση «Σκοπός Ι» της Τ.Κ. Πολυμύλου, Δήμου Κοζάνης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». Φορέας του έργου: ΟΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΙΚΕ», με συνημμένο θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα.

30.
Τις παρατηρήσεις-κατευθύνσεις της Υπηρεσίας μας, επί των υποβληθέντων στοιχείων.
31.
Η από 28/11/2022 αίτηση της εταιρείας “ΟΡΗ ENEPΓEIAKH ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε.” (παρελήφθη 29/11/2022 και έλαβε Α.Π.187866) για συμπληρωματικά στοιχεία της πρώτης αίτησης υπ’ αριθμ.πρωτ.164745/20-10-2022 Αίτηση υπαγωγής σε ΠΠΔ με συνημμένα δύο (2) αντίτυπα φακέλου ΠΠΔ και δύο (2) CD, με τα παρακάτω:

i. Διορθωμένη Δήλωση Υπαγωγής σε ΠΠΔ Αιολικών Εγκαταστάσεων (1 Α/Γ) υπογεγραμμένη μέσω του gov.gr (Κωδικός:y6r6Evc8LHX6AMmMGml_N_A).

ii. Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής-Επικαιροποιημένο.

iii. Την πρωτότυπη Υ/Δ με ημερομηνία 24/11/2022 βεβαιωμένη από το ΚΕΠ 0699ΠΣΤ Δήμου Αθηναίων, για το γνήσιο της υπογραφής, με ημερομηνία 24-11-2022, της νόμιμης εκπροσώπου της εταιρείας “ΟΡΗ ENEPΓEIAKH ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε.”, κ. ΤΣΕΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, περί συναίνεσης στην αξιοποίηση των συνοδών έργων υποδομής που απεικονίζονται στην σχετική μελέτη ΠΠΔ, τα οποία αφορούν στους δρόμους προσπέλασης (βελτιώσεις και νέες διανοίξεις, δίκτυα διασύνδεσης) από την εταιρεία «ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ.ΙΚΕ», με σκοπό την ευχερή εγκατάσταση και λειτουργία του όμορου ΑΣΠΗΕ συμφερόντων της.

iv. Τη με Α.Π.2665592/20-07-2022 Ανακοίνωση Καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, τροποποίησης καταστατικού της εταιρείας με επωνυμία «ΟΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με δ.τ. «ΟΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ».

v. Πτυχίο Μελετητή και Υ/Δ.

xv. Τοπογραφικό Διάγραμμα γενικής διάταξης έργου και συμπεριλαμβανομένων των συνοδών έργων, εξαρτημένο στο σύστημα ΕΓΣΑ ’87 και Χάρτης διασύνδεσης, κλίμακας 1:50.000.

32. Το γεγονός ότι οι ΑΣΠΗΕ είναι όμοροι και όπως αναφέρεται στην ως άνω Υ/Δ (σχετικό 31.iii.), καταγράφονται τα σχετικά περί συναίνεσης στην αξιοποίηση των συνοδών έργων υποδομής που απεικονίζονται στη σχετική περιβαλλοντική μελέτη, τα οποία αφορούν στους δρόμους προσπέλασης (βελτιώσεις και νέες διανοίξεις, δίκτυα διασύνδεσης), με σκοπό την ευχερή εγκατάσταση και λειτουργία του όμορου ΑΣΠΗΕ.

 

I. Στοιχεία του έργου

α. Ονομασία του έργου: «Αιολικός Σταθμός ισχύος 2,99MW στη θέση «Όρος Σκοπός Ι».

β. Θέση του έργου: γήπεδο συνολικού εμβαδού 224.848,69τ.μ. στη θέση «Όρος Σκοπός Ι», Τ.Κ. Πολυμύλου, της Δ.Ε. Ελλησπόντου, του Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Οι συντεταγμένες, στο γεωγραφικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87, του πολυγώνου του γηπέδου και της θέσης της Α/Γ, σύμφωνα με τo υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα και οι συντεταγμένες των κορυφών των οδών προς διάνοιξη και προς βελτίωση, παρατίθενται στους πίνακες του παραρτήματος Ι.

γ.  Φορέας του έργου: ΟΡΗ ENEPΓEIAKH ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε.

δ.  Υπεύθυνος του έργου: ΤΣΕΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Νόμιμος εκπρόσωπος), email: sales@ergons.gr, dev.ergons@gmail.com

 

 

 

Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Αν/τής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης

 

  

Δημήτριος Αλβανός

Βιολόγος με Α’ β

 

Συνημμένα:

Η Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Αιολικός Σταθμός ισχύος 2,99MW στη θέση «Όρος Σκοπός Ι» και συνοδά έργα», της εταιρείας “ΟΡΗ ENEPΓEIAKH ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε.”, με ΑΔΑ: Ψ3ΔΛ7ΛΨ-75Γ

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Αιολικός Σταθμός ισχύος 2,99MW στη θέση «Όρος Σκοπός Ι» και συνοδά έργα», της εταιρείας “ΟΡΗ ENEPΓEIAKH ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε.”